Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 09 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM VĂN TIỄN : 0973805686 MR CƯỜNG : 0918943893 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
08:13 – 3.1M
19:48 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
09:04 – 3.5M
20:14 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 09H30 11H00 PHÁI HIẾU GEAT WISDOM 11.0 185.74 26010 FN4 – F0 NM8  X2 – T2 – X2
2 05H30 TRƯỜNG SƠN JOSCO SUZHOU 11.7 189.9 27,162 FN5 – F0 NM8          T2 – X2
3 06H00 HIỆU KIÊN QUANG ANH GM 4.2 91.94 2,971 PVOIL – F0 NM6  TR     –     H1
4 22H00 22H30 THẮNGA THANHA GOLDEN TRADER 12.3 189.93 32,726 HM2.4 – HL3.1  TR
5 05H30 06H00 BÌNH TÙNGD FU OCEAN 5.5 128.5 6,689 HM1.2 – XMTLMF H8.CL6  H1     –     H8
6 13H00 TUẤT TÙNGD LONG PHU 16 5.0 102.25 5,199 B12 – F0 P.NM6  H1
7 05H30 QUYỀN ĐỨC HAI NAM 06 5.65 88.3 2,165 XMTL – HG H8  H8     –      TR
8 02H00 04H00 THUẬN LONG TAN 239 4.0 169.03 16,764 F0 – HP2  TL     –       TR
9 13H30 14H00 HANH LONG PHU 11 5.8 113.98 5,448 HL1.5 – F0  H1
10 11H00 CỬU THẾ HAI NAM  06 5.65 88.3 2,165 HG – F0  H1     –     TL
11 19H30 A NAM SHANDONG FU YI 6.55 229 44,120 CL3 – F0 CL6HT.NM6.Cluc  X2     –     H1
12 22H00 23H00 SƠN LONG TAN 239 9.55 169.03 16,764 HP2 – F0  TR
13 18H30 HIỆU ĐỨC MINH TRƯỜNG 18 3.5 91.94 2,999 CL7 – HG  X2     –     H1
14 21H30 KIÊN THẾ MINH TRƯỜNG 18 3.5 91.94 2,999 HG – F0  TR     –     H1
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 03H00 THANHB GOLDEN TRADER 12.3 189.93 32,726 F0 – HM2.4 X3 – H2.H6.H2 – X3
2 02H00 04H00 MƯỜI NHA BE 10 7.0 108 4,760 F0 – HM1.3 X3 – H2.H6.H2 – X3
3 16H00 17H00 THANHB BEKS SKY 6.5 190.0 33,331 F0 – HM2.3 X3 – H2.H6.H2 – X3