Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 09 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ : 0987519025 MR CƯỜNG : 0918943893 MR SẢN – X5 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
07:00 – 2.7M
14:47 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
08:00 – 3.1M
18:08 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 HIỆU QUANG ANH GM 5.7 91.94 2,971 HM1.5 – PVOIL NM6          TR – H1
2 21H00 TÙNGA NAM NEW LONDON EAGLE 8.25 199.9 35,837 HM2.3 – HL3.5          H1
3 01H00 HẠNH HIỆU NHA BE 06 4.5 107.48 4,158 B12 – F0 P  TR – TR
4 12H00 12H30 CỬU THẾ LONG PHU 16 6.7 102.25 5,199 HM2.1 – B12 P.NM6  H1       –    TL
5 05H00 HẠNH MINH TRUONG 18 4.5 91.94 2,999 HM1.4 – CL7 HG          TR – X5
6 12H00 12H10 HƯNG HIẾU VENTURE OCEAN 7.9 179.9 24,991 HG7.2 – HM1.4  H1 – TR – H1
7 08H00 08H30 ĐÔNG ĐỨC HAI NAM 06 2.8 88.3 2,165 HL1.15 – XMTL H8  H1     –    H8
8 08H00 08H30 LINH MAXIMUS 1 9.6 148.0 11,228 HM2.2 – HL3.4  H1
9 20H00 22H00 TRƯỜNG SƠN YING HAO 3 7.0 225 41,303 SD – HN1.7 HL TKV  X5 – T2 – X5
10 19H00 19H30 TÙNGA NAM VENTURE OCEAN 7.9 179.9 24,991 HM1.4 – F0  H1 – H1
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H30 09H30 MƯỜI FU OCEAN 5.5 128.5 6,689 F0 – HM1.2  X3 – H2.H6.H2 – X3
2 23H3011-9 01H00 THANHB XIN AN NING 6.5 190 30,963 F0 – SD  X3 – H2.H6.H2 – X3
3 08H30 11H00 THANHB NEW LONDON EAGLE 8.25 199.9 35,837 F0 – HM2.3  X3 – H2.H6.H2 – X3