Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 09 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM VĂN TIỄN : 0973805686 MR CƯỜNG : 0918943893 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
11:00 – 3.6M
22:51 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
12:00 – 4.0M
23:21 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 16H00 QUYỀN THẾ WAN FU 3.8 73.6 1,404 CL1 – F0  X2               TA
2 21H00 21H30 PHÁI ETERNAL LUCK 6.7 185.74 26,071 HM2.4 – HL3.7  H1
3 05H30 06H30 PHÁI THUẬN HAKATA QUEEN 10.7 199.99 34,952 HM2.2 – HP4  TR
4 05H30 06H30 TÙNGA LINH SBI RUMBA 13.5 228.95 45,220 HM2.6 – HL3.3  TR
5 05H30 06H30 TRƯỜNG HIẾU VITAKOSMOS 13.5 228.99 43,022 HM2.5 – HL2  TR
6 03H00 05H00 CHÂU THẮNGB BON VOYAGE 11.7 225 37,550 HN1.6 – F0 NM8  X5  T2  TA  TR
7 07H00 TUẤT TÙNGD NHA BE 10 5.0 108 4,760 B12 – F0 P  H1               TR
8 19H30 21H00 TÙNGA SƠN ZHE HAI 169 6.5 189.99 32,962 SD – FN3 NM8  X2 – T2 – X2
9 13H30 THANHA HIỆU HAPPY DELTA 7.5 156.93 14,784 HG7.3 – F0  H1
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 11H00 12H00 THANHB VINALINES GLORY 6.7 183 30,042 F0 – HM2.3  X3  H2  H6
2 06H30 08H00 THANHB ETERNAL LUCK 6.7 185.74 26,071 F0 – HM2.4  X3  H2  H6  H2  X3
3 14H00 THANHB AAL PUSAN 9.5 193.9 23,930 F0 – HM1.1               H6  H2  X3
4 11H00 13H00 MƯỜI PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 F0 – HM1.4  X3  H2  H6  H2  X3
5 04H00 05H00 THẠO BICH THANH 28 6.3 91.94 2,999 F0 – HM1.5  X3        H2          X3
6 17H00 18H00 THANHB SSI VICTORY 6.5 189.99 32,987 F0 – SD  X3  H2  H6  H2  X3
7 21H00 HƯNG SYNERGY BUSAN 8.0 260.05 40,030 CL4 – F0 CL8.NM6.Cluc  X3         H6