Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 05 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG  : 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ : 0398883444 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
18:00 – 3.4M
06:00 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
18:27 – 3.8M
05:14 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H30 08H00  HIỆU  EVER EXPRESS 3.5 84.40 2,556  F0 – HL3.2  H2 – TA – H2
2 06H30 08H00  PHAI  GREAT VOYAGE 9.9 199.90 34,508  F0 – HN2.6  H2 – TA.T2 – X5
3 03H30 04H30  HAC  NHA BE 09 6.6 105.97 4,250  F0 – B12  P  TL     –     H1
4 03H30 06H00  HAB  PHOSPHERUS NH 7.2 100.72 6,364  F0 – CL1  HG  TL     –     X5
5 14H00 15H00  TUNGA  ANGLO SAXON 13.0 249.88 64,977  HM2.4 – F0  H2
6 16H00  TUNGA  ANGLO SAXON 13.0 249.88 64,977  F0 – HN2.5  NMS8          T2 – X5
7 10H00  THANHB  FUXIANG 9.5 199.11 36,823  CL3 – F0  NM6.CL8.HL8  X2     TA
8 10H00 12H00  KHOAI  ARTICULATE 5.2 165.50 16,446  HP4 – F0  H1 – TA – H1
9 03H00  QUYEN  PHUONG NAM 126 6.3 79.98 2,717  XMTL – HG  H1
10 03H30 06H00  KHUNG  TRANG AN 05 4.0 136.40 8,310  F0 – HM1.6  TL     TL
11 06H30 08H00  THANGA  EASTERN GLAMOUR 12.9 254.00 64,769  HM2.5 – F0  H2 – TA – H2
12 14H00 15H30  TRUONG  EASTERN GLAMOUR 12.9 254.00 64,769  F0 – HN1.5  NMS8  H2 –  TA.T2 – X5
13 16H00 17H00  CUONGC  GOLDEN ENDURER 10.4 229.00 43,498  HL3.3 – CL3  CL6HT.NM6.Cluc  H1                X2
14 16H00 16H30  THANG A  BEIJING 2008 14.5 228.99 43,158  HM2.3 – HM2.5  H1
15 07H00 KHUNG YU LONG 2.5 45.00 400 F0 – CLUC         TL         H1
16 13H00 THANH B GREENWICH EAGLE 7.0 199.99 35812 F0 – HP3         TA          H1
17 12H00  HANH  BLUE OCEAN 02 4.5 96.72 3,437  PVOIL – F0  GD 68  H2     TA     H1
18 10H00 10H30  SON  STAR TYCHE 8.6 147.2 14,162  HM1.1 – HL1.2  H1     TA     H1
19 16H00 16H30  PHAI  AGIOS NIKOLAOS 1 12.5 225 38,530  HM2.6 – HP4  H1
20 17H00  DANG  MINH HUY 19 8.0 100.74 4,176  XMHL – HG7.2  CL6  TR
21 21H00  THANG B  NHA BE 09 4.8 105.97 4,250  B12 – F0  P  H1    TR       TL
22 20H00 21H00  NAM  PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468  F0 – B12  P.CLUC  TR                H1
23 16H00 19H00  HA B  CHANG LONG SHUN 2.5 45.0 226  F0 – CLUC  H1     TA     H1
24 16H00  THANH B  AQUILA 7.0 183.06 29,531  CL5 – F0  CL6.HL8  X5      TA     H1
25 16H00  ANH  PHOSPHERUS NH 7.15 100.72 6364  CL1 – CL5  HG  X5               X2