Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 05 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG  : 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC : 0978918007 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
17:23 – 3.2M
05:38 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
18:00 –  3.5M
04:21 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 13H00 13H30  HUNG  YU LIN HAI 13.5 225 40,931  HM2.6 – HM 2.2  H1     TA
2 13H00 13H30  TRUONG  AGIOS NIKOLAOS 1 13.87 225 38,530  HM2.2 – HM2.6  H1
3 15H30  HUNG  GT PERSEPHONE 7.99 199.96 41,458  F0 – CL6  HL.NM6.CL6            TA – X2
4 03H00 04H00  THANGA  MARTIN 10.0 189.99 30,974  F0 – HL2  TR
5 21H00 22H00  HIẾU  STAR TYCHE 8.6 147.2 14,162  F0 – HM1.1  TR
6 17H30  HANH  AEGIS ELITE 4.6 104.8 3,844  HG7.1 – F0  H2      –       TL
7 06H30 08H00  CHAU  ERLYNE 6.8 189.9 30,351  F0 – FN4  NMS8 TL – TA.T2 – X2
8 06H30 10H00  LINH  TAN BINH 136 5.7 170.7 17,953  F0 – HL1.1 TL – TA – H2
9 07H00 09H00  CUONGC  HUA LI 11.3 185.74 26,041  FN5 – F0  NMS8  X2 – T2.TA – H2
10 03H00 06H00  THAO  AEGIS ELITE 4.6 104.8 3,844  F0 – HG7.1  TR              H1
11 11H00  BINH  PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542  B12 – HL1.5  P.CL6  H1
12 11H00 CUU  MIHO 8.0 127.70 9,815  CL1 – FO CL6 – HG  X5      TA      H1
13 13H00 15H00 KHUNG  BLUE OCEAN 02 6.1 96.72 3,437  F0 – PVOIL  GD 68  H1    TA         H2
14 10H00 11H00  TUAT  MINH HUY 19 4.0 100.74 4,176  F0 – XMHL  CL6  H2       TA     TR