Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 05 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG  : 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
HOÀNG MINH TÙNG : 0965427068 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
19:00 – 3.5M
06:38 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
19:06 – 3.9M
06:02 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 17H30  HIỆU  THANH PHAT 01 3.2 69.85 1,080  CL2 – HG  X2          TL
2 14H30 16H00  THANGA  GREAT WENXIAN 6.5 185.74 26058  F0 – FN5  NMS8  TR  TA.T2   X2
3 16H30 17H00  THANHB  THE EVOLUTION 8.26 229.93 48,025  HL3.6 – F0  H1  TA   H1
4 16H30 18H00  HAC  VANDON ACE 6.9 106 4,409  HL1.4 – FO  H1  TA   H1
5 19H00 19H30   HAB  PETROLIMEX 20 8.7 146.6 11,662  HM1.3 – B12  P.CLUC  TL          H1
6 19H00  ANH  PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468  B12 – HL  P.CLUC  H1          TL
7 11H30 12H30  THANGB  HARMONY SOURCE 6.5 174.8 18,507  HP2 – HL3.5  H1          TL
8 19H00 20H00  DANG  STAR TYCHE 10.0 147.2 14,162  HL1.2 – F0  TL
90 09H30 10H30 CUONGC KING ISLAND 8.6 177.00 21483  HM1.4 – CL5 HL8 – CL6  H1    TL    X2
10 09H30 10H30  HANH  TRANG AN 05 4.0 136.4 8,310  HM1.6 – HL3.7  H1    TL   H1
11 14H30 16H00  QUYEN  EVER EXPRESS 6.0 84.4 2,556  HL3.2 – F0  TR   TA     TR
12 11H30 12H30  SON  NEW GOLD 9.5 167.2 15,884  HL3.5 – F0  H1           TL
13 09H30 10H00  KHUNG  MY THINH 8.0 134.04 8,414  HL3.7 – F0  H1    TL   H1
14 11H30 13H00   TUNGA  HEROIC STRIKER 6.1 189.99 33,044  F0 – HP2  H1           TL
15 00H00 01H00  HAC  VIEN DONG 09 4.2 102.79 4,089  F0 – HL1.15  H1
16 10H00  THUAN  CETUS STAR 6.5 174.7 19,828  CL4 – F0  CL6.HL8  X2   TL     H1
17 05H00 06H00  TRUONG  KING ISLANDS 8.6 177 21,483  F0 – HM1.4  TL     –     TR
18 05H00 06H00  MUOI  PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542  HL1.5 – F0  TL     –     TR
19 05H00 07H00  KHOAI  PETROLIMEX 20 8.7 146 11,662  F0 – HM1.3  TL     –     TR
20 14H30 16H00  PHAI  MINERAL TIANJIN 14.5 289 88,930  F0 – HM2.6  TR    TA    TR
21 06H00  HIỆU  THANH PHAT 01 6.45 69.85 1,080  HG – CL2  H1     –     X2