Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 05 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :ĐÀO VIỆT HOÀNG  : 0984888966 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ : 0398883444 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
19:21 – 3.7M
07:14 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
20:00 – 4.1M
06:49 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H0015/5 00H00  THUAN  VISSAI VCT 05 9.2 153.02 14,851  F0 – HL3.6  TR
2 09H00 09H30  KHOAI  VINASHIP PEARL 9.8 157.26 14,602  HL3.1 – F0  H1
3 00H00 02H00  TUNGA  GREAT VOYAGE 10.5 199.9 34,508  HN2.6 – F0  X2 – T2.TA – H1
4 12H30 15H00  TRUONG  HAI NAM 85 8.6 177.13 20,236  F0 – HN2.7  H1 – TA.T2 – X2
5 15H00 16H00  CUONGC  BEIJING 2008 11.66 228.99 43,158  HM2.5 – F0  TL
6 17H00  CUONGC  BEIJING 2008 11.66 228.99 43,158  F0 – HN1.4  NMS8                T2 – X5
7 05H00 05H30  MUOI  TRANSCO GLORY 4.5 111.8 5,308  HL1.3 – F0  H1 – TA – H1
8 12H30 14H30  QUYEN  ANGELINA 6.1 108.98 4,429  F0 – CL6  HG  H1 -TA – TR
9 16H30  KHUNG  PHOSPHERUS NH 5.6 100.72 6,364  CL5 – F0  HG  X5     –     TL
10 15H00 17H00  NAM  CETUS STAR 6.5 174.7 19,828  F0 – CL4  CL6 – HL8  TL     –     X2
11 14H30  PHAI  GT PERSEPHONE 10.5 199.96 41,458  CL6 – F0  CL6.NM6.HL8  X5 – TA – H1
12 15H00 17H00  HIỆU  HAI NAM 06 2.8 88.3 2,165  F0 – XMTL  H8  TL     –     H8
13 16H00 17H00  THANGB  TAN BINH 135 3.7 169.26 16,953  C.TAU – F0  HP01.HA19  X5 – TA – H1
14 12H00 14H00  THANHB  RED FIN 11.9 189.99 33,042  FN3 – F0  NMS8  X5 – T2.TA – H1
15 19H30 21H30  HANH  NHA BE 09 6.6 105.97 4,250  F0 – B125000  P  H1     TA    H1
16 19H30 20H00  SON  VISSAI VCT 05 9.2 153.02 14,851  HL3.6 – F0  H1
17 19H30 20H00  DANG  TAN BINH 136 9.9 170.70 17,953  HL11 – F0  H1
18 17H00 HA C PHUONG NAM 126 6.3 79.80 2717 HG – FO TR          TL