Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 12 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  PHAM CUONG THAI – 0904135306 2ND WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 3RD WATCH: PHAM HUNG CUONG – 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
PHUNG VAN KHUNG: 0968824688 DAO VAN KHIEN – X5: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
0300 – 2.9M
1324  – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
0323 –  3.5M
1352  –  1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 18H00 19H30 TUNG A SAKIZAYA DIAMOND 14.3 228.99 43,007 F0 – HM2.6 TR      –      H1
2 08H30 10H00 THANH B CHRISTINA OCEAN 6.0 189.96 28,073 F0 – FN5 NM8 H1  –  TA.T2  –  X5
3 18H00 THANG A ARFICAN LUNDE 9.10 199.98 34,769 CL7 – F0 HL8.CL6.NM6 X5 – TR – H1
4 21H00 HUNG NAM BRAZIL EXPRESS 10.80 215.40 57,934 CL6 – F0 HL8.CL6.NM6 H8 – TA – TR
5 05H00 08H00 THANG B PETROLIMEX 12 8 128.60 8542 F0 – HM1.6 H2
6 05H00 06H00 DANG PETROLIMEX 20 9.6 146.60 11,662 F0 – B12 CL6 – CLUC H2       –          H1
7 16H00 17H00 CHAU PETROLIMEX 21 9.8 181.53 27,527 F0 – HM1.5 H1 – TA – H2
8 01H30 02H00 DONG VAST OCEAN 7.6 107.80 7657 HL1.2 – F0 TL
9 15H00 HANH SCSC FORTUNE 4.6 117.80 6550 CL1 – F0 HG – H8 H8        –       H2
10 16H00 18H00 PHAI HUA RONG 1 6.8 190 32,964 F0 – HN1.3 H1 – TA.T2  – X5
11 00H30 BINH KIEN HONG YUN NO. 66 2.8 45.80 357 CL1 – F0 X5  –   TA   –   TL
12 13H00 14H00 THAO KIEN PINE HILL 1.0 47.6 498 F0 – CL1 H2        –        X5
13 20H30 THANH B HIẾU DIGNITY 5.0 183.22 30,235 CL2 – F0 GD68.NM6 H2 –   TA