Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 12 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI – 0904135306 2ND WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG – 0984888966 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG – 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH – 0934248987 NGUYỄN VĂN SẢN X3 – 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
02:23 – 3.4M
14:35 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
04:07 –  3.9M
15:10 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H3013/12 01H00  THANGA  TAN BINH 267 12.8 190 31,670  FN3 – F0  NMS8  X5 – T2.TA – H2
2 00H00 00H30  CHAU  SAKIZAYA DIAMOND 14.3 228.99 43,007  HM2.6 – F0  TL
3 04H30 05H30  HIỆU   KIEN  JIN LONG 5.1 96.5 2,984  F0 – CL5  HG  TR       –       X3
4 00H00  THANHB   HIẾU  JR SPRING 7.0 228.38 44,542  F0 – CL3  NM6.CL8HT.Cluc          TA  –    X5
5 04H30 06H00  TUNGA  SAGA DAWN 8.3 195.3 32,158  F0 – HL3.5  TR
6 10H30 HA C YONG SHUN 7.25 122 7.460 XMTL – F0 GD68.H8   H8       –      H1
7 15H30 16H00 CUONG C SAGA DAWN 8.3 195.3 32,158 HL3.5 – F0  H2