Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 12 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI – 0904135306 2ND WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG – 0984888966 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG – 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀC – 0987519025 ĐÀO VĂN KHIÊN X5 – 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
04:11 – 3.8M
16:00 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
05:00 –  4.2M
16:21 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 02H00  THANGA  ST PAUL 12.8 189.99 32,296  F0 – HN1.4  TL – TA.T2 – X3
2 04H00 05H00  THANHA  BBC ONYX 7.5 153.51 12,810  F0 – HG7.3  H1 – TA – H2
3 04H00 05H30  THANHB  NICOS TOMASOS 7.3 199.9 36,517  F0 – HL3.4  H1 – TA.H1
4 07H00  THANHB  PETROLIMEX 18 7.5 175.9 25,400  HL1.3 – F0           H1
5 19H00 20H30 THANHB  UGLJAN 10.5 189.99 24,099  F0 – HP4  TL
6 09H30 11H00  CUONGC  OCEAN KNIGHT 6.0 189.99 32,929  F0 – HN2.4  H2 – TA.T2 – X5
7 12H30 13H30  CHAU  TONG JI MEN 9.5 189.80 27,011  HP4 – F0 H1 – TA – H1
8 15H00   HAA  THANGB  PETROLIMEX 20 6.0 146.00 11,662  B12 – HL1.2  CL6.Cluc  TL     –     H2
9 14H00 15H00   HUNG  THUAN  PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468  F0 – B12  CL6.Cluc  H2     –     H1
10 05H00 06H30   HUNG  EGE S 8.8 190.00 33,312  HN2.7 – HN2.6  X3 – T2 – X5
11 00H00 01H30  HAB  AMAZON 9.77 171.92 16,405  F0 – HP2  TL – TA – TL
12 11H30 13H00 THANG A NEW KEEPER 5.0 176.5 21,728 HN2.8 – F0 X5 – T2.TA – H2
13 19H00 20H00 BINH KIEN VIET HUNG 09 4.8 87.70 1,742 F0 – PVOIL GD68 TL     –      H1
14 14H00 16H00 THAO KIEN ALEXANDER 3.2 51.50 498 F0 – CLUC H2    –      H1
15 19H00 21H00  TUNGA KM WEIPA 6.3 199.90 35,823 F0 – HL3.5 TL