Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 12 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  LE THANH KONG – 0905691888 2ND WATCH: NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186 3RD WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYEN MANH HA: 0961687555 DAO VAN KHIEN – X5: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
0200 – 2.4M
1200  – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
0300 –  2.9M
1219  –  1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H00/11 00H00 HUNG CHINA ENERGY 12.40 255.26 64,123 HM2.6  – F0  TL
2 01H00 HUNG CHINA ENERGY 12.40 255.26 64,123 F0 – HN2.5  NM8  T2           X3
3 05H00 THANH B HIẾU PRINCE OF TOKYO 10.5 195.00 36,712 CL5 – F0  HL8.CL6.NM6  X5 – H6 – H2
4 18H30 20H00 NAM BAO LONG 6.0 157.60 13,695 F0 – HL3.6  TR           H2
5 05H30 07H00 CUONG C APOLLO BULKER 5.0 177.00 21,483 F0 – HN1.1  H2 – H6T2 – X5
6 05H30 06H30 BINH KIEN FALKVAG 2.3 53.00 298 F0 – CLUC  H2 – H6 – H1
7 23H00/11 02H00 TUNG A CHAMPION BAY 6.9 177.00 19,925 F0 – HL1.4  TR
8 00H00 CUU TOYO HARU 7.0 95.98 4,573 XMTL – F0  H8  H8           TL
9 17H00 19H00 CHAU ROADRUNNER 6.8 189.99 31,239 F0 – HL3.1 TA          H1
10 19H30 21H00 PHAI ASL FOTUNE 11,72 189,99 32.309 HN2.9 –  F0 X3 –  T2 TA  –  TR
11 12H00 14H00 THUAN MAJESTIC PESCADORES 4,5 118.01 6,683 HN2.7 – F0 X3-     T2   -H6
12 17H00 19H00 CUONG C LIBRA CONFIDENCE 7,14 199,99 35,812 F0  –  HL1.1 TA   –        H1
13 15H00 THAO HONG YUN N066 2,8 45,8 357 CLUC – CL1 H2
14 17H00 19H00 HIỆU KIEN WIN STARS 4.0 77,8 1.837 F0  –  CLUC TA     –    H2
15 18H30 19H00 HUNG BINH YONG SHUN 4.5 122.00 7460 HL1.15 – XMTL H8 – GD68 H1           H8
16 18H30 KHUNG QIAN FU HAO 3.0 52.80 499 CL1 – FO X3 – TA – H1