Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 12 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  LE THANH KONG – 0905691888 2ND WATCH: NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186 3RD WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYEN HONG DANG: 0907050268 NGUYEN VAN SAN – X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
1318 – 2.2M
1842  – 2.1M
CAM PHA TIDE TABLE
1500 –  2.2M
1820  –  2.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 06H00 CHAU KHOAI DIGNITY 8.35 183.22 30,235 F0 – CL2  GD68 – NM6  TL            X3
2 08H30 10H00 TUNG A EGE S 6.8 190.00 33312 F0 – HN2.7  H2 H6 T2 X3
3 17H30 HA A BINH TONG JI MEN 8.8 189.80 27,001 F0 – HP4           TL   TL
4 10H00 SON VINASHIP SEA 9.7 169.03 18,108 HG7.3 – F0  H1            H2
5 03H00 MUOI YONG SHUN 5.0 122.20 7,460 CL7 – HL1.15  HG – H8  H8           TR
6 03H00 03H30 THANH B LINH ARFICAN LUNDE 10.35 199.98 34,769 HM2.4 – CL7  HL8 – CL6 – NM6  TR            X3
7 05H00 BINH KIEN WAN JING HONG 4.5 107.00 3,624 CL1 – F0  HG  X5    TL
8 05H00 THAO ALEXANDER 3.0 51.50 498 CLUC – CL1  H1            X3
9 07H30 BINH KIEN QIAN FU HAO 1.0 52.80 499 F0 – CL1           TL    X3
10 15H30 HA A BINH PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 B12 – F0 CL6.CL8  H1    TL
11 20H00 22H00 PHAI THANG B HAI NAM 88 3.5 146.88 11565 FO – NOSCODOCK HP01 – H. AU18 TR – H6 – X3
12 21H00 HIỆU KIEN ALEXANDER 3.2 51.50 498 CL1 – FO X3 – H6 – TR