Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 12 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  LE THANH KONG – 0905691888 2ND WATCH: NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186 3RD WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
MAI VAN NAM: 0932289688 DAO VAN KHIEN – X5: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
1227 – 2.7M
2218  – 1.8M
CAM PHA TIDE TABLE
1318 –  2.7M
2042  –  2.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H30 09H00 PHAI HIẾU SIL VER STAR 4.2 188.99 31,279 FO – NOSCO HP01 – TP02 H2 – H6 – X5
2 09H00 11H30 THANH B ARFICAN LUNDE 10.35 199.98 34,769 FO – HM2.4 H1           TL
3 09H00 10H00 TUNG A YANGTZE OASIS 10.0 179.98 23,148 FO – HP2 H1 – TL – H1
4 05H30 07H00 HUNG BLUE AKIHABARA 10.8 199.90 34,617 HL3.5 – FO H1   H6
5 08H00 HUNG BRAZIL EXPRESS 8.3 215.40 57,934 FO – CL6 HL8 – NM6 – CL6         H6   X3
6 05H00 QUYEN CORAL WIND 4.3 120.90 7,341 CL6 – FO HG – CL8 X3 – TL – H1
7 00H00 01H00 TUAT TOYO HARU 4.5 95.98 4,573 FO – XMTL H8 TL             H8
8 07H00 BINH KIEN TAI FU 6 3.2 73.30 1,416 CLUC – FO H2          H2
9 09H00 12H00 THAO MIL DER 2.5 50.58 980 FO – CLUC H1 – TL – H1
10 20H30 HA A THUAN NEW KEEPER 9.1 176.50 21,728 FO – HN2.8          H6.T2 – X5
11 18H00 HA A THUAN PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – F0 CLUC.CL6 H2    H6
12 17H30 18H00 PHAI BINH PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 HL – B12 CL6.CL8 H1            H2
13 15H00 16H00 HIỆU KIÊN WAN SHUN 3.5 67 1,188 F0 – CLUC H2
14 17H30 19H00 HUNG JENNY LUCKY 10.7 180.8 22,147 HN1.1 – F0 X3 T2 H6 H1