Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 12 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LE THANH KONG – 0905691888 2ND WATCH: NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186 3RD WATCH : ĐAO VIET HOANG – 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
DINH VAN KHOAI – 0973037379 NGUYỄN VĂN SẢN X3 – 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
11:00 – 3.2M
22:08 – 1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
12:00 –  3.2M
21:30 – 1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 06H00 TUNG A PRINCE OF TOKYO 7.83 195 36,712 F0 – CL5 HL8.NM6.CL6  H1    TR   X5
2 02H00 03H00 TUAT VAST OCEAN 1 4.0 107.8 7,657 F0 – HL1.2  TR            H1
3 04H30 06H00 CUONG C CHINA ENERGY 14.4 255.29 64,123 F0 – HM2.6  H1            TR
4 09H00 PHAI GROWTH RING 9.9 210 49,192 CL3 – F0 CLUC.NM6HT.CL6  X5            H2
5 08H00 09H00 HUNG AKSON SARA 4.2 189.99 28,647 SN – CAUTAU 2 HP1.TP2.TP3  X3
6 03H00 THANH B SHANDONG EXPRESS 9.9 197.91 36,202 CL5 – F0 HL8.CL6.NM6  X2            H1
7 04H30 05H30 THANG B PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – HL3.2  H1
8 09H00 THANG A PETROLIMEX 18 7.5 175.9 25,400 B12 – HL1.3 CLUC.CL6  H1           H2
9 08H30 09H00 HIẾU PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – B12 CLUC.CL6  H2           H1
10 02H00 03H30 DONG SCSC FORTUNE 5.8 117.8 6,550 F0 – CL1MF HG.CL6  TR           X5
11 11H00 16H00 HA A RICHARD OLDENDORFF 7.5 260 65,976 HN2.5 – F0 NM8  X5 T2 H6 H2
12 10H00 11H00 THAO YU LONG 2.8 45 400 F0 – CLUC  H1    –      H2
13 20H00 HIỆU KIEN WAN JING HONG 3.8 107 3,624 HG – CL1 HG  H1           X3
14 11H30 HANH TAI FU 6 3.2 73.3 1,416 CLUC – CL1  TL            H2
15 19H30 KHUNG TAI FU 6 3.5 73.3 1,416 CL1 – CLUC  X3            H1
16 21H00 HA C YUN HAI 7.5 105.50 4314 XMTL – FO H8 H8              H2