Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 05 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186  2ND WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUẤT ANH : 0934248987 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 MR SẢN X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
22:00 – 3.6M
09:33 – 0.0M
HON GAI TIDE TABLE
22:00 – 3.9M
09:14 – 0.2M
CAM PHA TIDE TABLE
23:00 – 4.1M
09:21 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 THANH B TÙNG A YOZAN 9.3 209.99 49,551 CL3 – F0 CL6.NM6.HL8 X2 – H6
2 07H00 SƠN FIRSTEC 6.7 175.17 30,157 F0 – CL2 CL6.HL8         H6 – X3
3 06H00 THANH B SUN PLUS 8.5 199.96 41,267 F0 – CL3 CL6.NM6.HL8         H6 – X3
4 01H30 04H00 CỬU FU YANG 6.0 109.8 5,181 F0 – CL7 HG.H8 H1 – H6 – H8
5 01H30 04H00 SƠN SERVETTE 7.3 199.9 36,106 F0 – HP3 H1 – H6
6 04H00 THẾ TIEN THANH 68 3.4 74.36 1,861 CL5 – F0 X2 – H6 – H1
7 21H00 23H00 TIỄN TÙNG D PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 F0 – B12 P.Cluc H5     –     X3
8 14H00 17H00 TUẤT NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0 – B12 P H2     –     X3
9 01H30 03H00 TRƯỜNG FU QUAN SHAN 6.6 189.99 32,962 F0 – HN1.3 H1 – H6.TR – X2
10 09H00 TÙNG A SSI ADVENTURE 11.4 199.99 35,846 HL3.1 – F0          H1    H1
11 14H00 HIỆU PHC FORTUNE 7.3 106.4 4,532 HG7.2 – F0 H2
12 14H00 18H00 KHOÁI RAIZE 6.8 224.90 39,973 HL1.3 – FO H2
13 14H00 15H00 ĐỨC THANH BINH 68 3.8 99.38 3329 FO – HG H2      –   H1
14 20H00 THẠO KIÊN A TRUONG MINH OCEAN 5.5 136.40 8196 HG – XMTL HG – NM6 TL
15 14H00 17H00 HÀ B T&T GOLD 9.6 167.20 15884 HL3.1 – FO H2
16 21H00 22H00 BINH NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 F0 – HM1.5 H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
FU QUAN SHAN KOBAYSHI MARU TAI SHAN