Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 05 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186 2ND WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 3RD WATCH:  TO MINH THANG: 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYEN MANH HA: 0961687555 DAO VAN KHIEN – X1: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
2302 – 3.7M
1009 – 0.4M
QUANG YEN TIDE TABLE
2309 – 3.4M
1038 –  0.2M
CAM PHA TIDE TABLE
2359 – 3.7M
1013 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 18H00 19H00 HÀ A ORMOND 12.5 291.94 94,385 HM2.5 – F0 H1    H6
2 20H00 HÀ A ORMOND 12.5 291.94 94,385 F0 – HN1.7 NMS8          TR – X2
3 18H00 19H00 HIEU  A AN HAI VINCENT 5.6 179.00 19,918 F0 – HL3.4 H1       H6        H1
4 06H00 ĐÔNG ĐỨC TRIUMPH 7.2 100.59 6,395 CL1 – F0 HG X3     –       H1
5 18H00 20H30 PHÁI KHOÁI CAPE TRADER 14.5 290.50 89510 FO – HM2.5 CL8 H1      H6       H1
6 12H00 14H00 HƯNG TAI SHAN 11.0 292.00 91374 HN1.7 – HN1.8 X1      TR        X1
7 14H30 HÀ C NHA BE 09 4.8 105.97 4250 B12 – FO P X2                   H2
8 20H30 21H00 CỬU KIÊN A PETROLIMEX 14 6.2 128.60 8542 B12 – HM1.4 P – CL6 X1                 H1
9 18H00 21H00 TIỄN NHA BE 06 6.3 107.48 4158 HM1.5 – B12 P H1                 H2
10  12H00 14H00 KIÊN A LENA + KIEV 3.2 87.38+20.41 3779+140 HN1.7 – HN1.8 KIEV.NM8 X1        TR       X1
11 19H00 TUNG D ROYAL 45 3.8 90.72 2,551 HG7.3 – F0 H2       –         H1
12 20H30 21H30 QUYEN PVT HN 4.5 169.26 16,963 SN – C.TAU TP02.TP03.TP08 X1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
FU QUAN SHAN KOBAYSHI MARU TAI SHAN