Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 05 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  LE THANH KONG – 0905691888 2ND WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 3ND WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LUU TUAN ANH: 0934248987 VU DINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
2302 – 3.7M
1102 – 0.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
2309 – 3.4M
1159 –  0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
2359 – 3.7M
1051 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H30 THANH B HANH SILVICULTURE 10.1 210.00 49,737 CL6 – F0 HL8.NM6.CL6 X1 – H6
2 01H30 04H00 THANG A DONG GT DEMETER 8.8 199.96 41,270 F0 – CL5 HL8.NM6.CL8 H5  – H6 –  X2
3 12H00 14H00 THE DAI TAY DUONG 25 5.5 91.94 2,989 F0 – CL7 HG H2     –       X2
4 12H00 13H00 NAM SARAH OLDENDORFF 12.8 245.00 64,788 HM2.6 – F0 H2
5 16H30 18H30 THANG B TUNG D GOLDEN ATLANTIC 4.3 171.93 17,852 F0 – S.NANG TP02.TP08 TA     –       X2
6 04H30 LINH HA C EMMA OLDENDORFF 6.3 179.99 25,431 CL4 – F0 HL8.CL6 X1   H6     H5
7 05H30 THANH B HANH ANEMONA 6.74 199.9 39,895 F0 – CL6MF HL8.NM6.CL6         H6  –  X2
8 12H00 12H30 DANG TAN BINH 134 9.7 157.22 14,734 HL3.6 – F0 H2
9 11H00 TUAT KIÊN A FU YANG 4.2 109.8 5,181 CL7 – F0 HG X2      –       H2
10 20H00 22H00 HUNG KAMBANOS 14.25 229 47,984 F0 – HM2.6 CL8 H2     TA    H2
11 12H00 14H00 HIỆU THAI BINH 02 8.3 135.27 8,266 HL3.7 – F0 H2
12 12H00 15H00 ĐỨC THANH PHAT 01 4.6 69.85 1,080 F0 – CL5 H2     –       X2
13 12H00 13H00 THẠO PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542 HM – F0 H2
14 16H00 HÀ C NHA BE 06 4.5 107.48 4,158 B12 – F0 HG X2      –      H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
FU QUAN SHAN KOBAYSHI MARU ORMOND TAI SHAN