Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 05 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306  2ND WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM VĂN TIỄN : 0973805686 MR MINH X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
21:00 – 3.7M
08:35 – 0.0M
HON GAI TIDE TABLE
21:00 – 4.1M
08:14 – 0.2M
CAM PHA TIDE TABLE
22:00 – 4.3M
08:22 – 0.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H00 BÌNH TRUONG MINH OCEAN 5.5 136.4 8,196 F0 – HG7.4 TL           H1
2 04H00 06H00 TÙNGA SSI ADVENTURE 11.4 199.99 35,846 F0 – HL3.1 TL – TL
3 12H00 TÙNGD QUANG ANH GM 3.5 91.94 2,971 PVOIL – F0 NM6 X2     –     H1
4 17H30 19H00 HƯNG PHÁI ORMOND 14.5 291.94 94,385 F0 – HM CL8 H2 – H6 – H2
5 09H00 TÙNGA BERGE HAKODATE 8.15 179.97 21,530 HL3.5 – F0         TL
6 17H30 18H00 THANH A TRISTAR DUGON 12.45 229 43,830 HM2.4 – HP4 H2 – H6 – H2
7 13H00 14H00 KHUNG TAN BINH 134 8.8 157.22 14,734 HL3.4 – HL3.6 H1
8 20H30 21H30 NAM MEDI PERTH 7.25 199.99 34,274 F0 – HL1.1 H5
9 23H30 HANH GRIT CEMENT III 8.1 145 10,508 XMTL – F0 HG.NM6 H1     –     H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
KOBAYSHI MARU TAI SHAN