Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: PHẠM CUONG THAI: 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ VĂN TUẤT: 0962002298 VŨ ĐÌNH MÌNH: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
06:00 – 3.6M
18:03 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
06:17 – 4.0M
17:53- 0.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
05:00 – 3.5M
18:47 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H30 04H30 BÌNH NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 F0 – B12 P TR                    X1
2 02H00 04H00 HƯNG HOANH SON SKY 13.4 224.90 39,973 HN1.7 – F0 HL TKV X2          TL
3 12H30 13H00 THANG A EG COURAGE 10.0 203.50 45,011 HM2.3 – F0 H1
4 06H00 TIỄN LONG PHU 16 5.0 112.37 5,199 B12 – F0 P – NM6 X1                    H2
5 06H30 09H00 HÀ A ORIENTAL BREEZE 7.64 189.94 36,461 F0 – CL6 HL8 – CL6 – NM6 H2         TR          X3
6 06H30 09H00 THANH A NEW VENTURE 11.98 190.00 32,505 F0 – HP3 H2         TR         TR
7 06H30 09H30 TÙNG A PETROLIMEX 18 8.5 175.90 25,400 F0  – B12 CLUC – P H2       TR            X3
8 06H30 09H00 THẮNG B BAO FENG 5.5 170.00 18,036 F0 – HL1.3 H2        TR          TR
9 12H30 15H00 HIỆU PETROLIMEX 12 6.2 128.60 8,542 HL1.4 – F0 H1
10 02H30 03H30 LINH HAI NAM 86 3.2 179.99 21,385 SN – CTAU 2 ST01 – TP01 – TP03 X1
11 03H30 05H00 KHOÁI RUI NING 3 12.25 190.00 32460 F0 – HL2 TR                   H2
12 09H00 HƯNG AKIJ MOON 10.6 189.99 31251 HN1.8 – F0            TL        X2
13 09H00 HÀ B SUNNY WIND 9.5 127.67 9976 CL6 – F0 CL6 – H8 H8       TR         TR
 14 12H30 13H00 TRUONG YIN HE 7.6 189.98 29644 HL1.1 – F0 H1
15 16H00 THẠO FS BITUMEN NO.2 6.7 109.9 7,634 CL1 – F0 H8.NM6 H8          H2
16 21H00 22H30 HÀ B EASTERN OPAL 5.5 104.2 4,559 F0 – HG7.2  TR     –      H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MEDI HAKATA