Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: PHẠM CUONG THAI: 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐÌNH HIỆU: 0904458128 ĐÀO VĂN KHIÊN: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
05:00 – 3.4M
16:23 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
06:00 – 3.8M
16:47- 1.0M
QUANG YEN TIDE TABLE
04:00 – 3.3M
18:00 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 03H00 TRƯỜNG CỬU NEWSEAS CRYSTAL 13.2 199.90 36,295 FN3 – F0 NM8 X3     TL
2 03H30 05H00 TUẤT LONG PHU 16 6.9 112.37 5,199 F0 – B12 P – NM6 TR         X1
3 05H00 TIỄN PETROLIMEX 12 8.0 128.60 8,542 B12 – HL1.4 P – CL6 X1         H2 TR
4 10H00 11H30 THẠO HẠNH YOSHIN 5.20 135.00 7,521 F0 – XMTL CL8 – H8 H2             H8
5 15H30 17H00 BÌNH HIẾU B AEGIS ELITE 6.0 104.84 3,844 F0 – CL5 H8 H2    TR    H8
6 03H00 TÙNG D HIẾU B THANH BINH 68 7.8 99.38 3,329 XMHL – F0 CL8 H2
7 08H00 TIỄN HÀ C FS BITUMEN NO. 2 7.5 109.90 7,634 F0 – CL1 NM6 – H8        TR  H2 X1
8 00H00 HẠNH PETROLIMEX 15 7.0 159.90 13,468 F0 – HM1.3         H2
9 17H00 ANH MINH TRUONG 18 3.6 91.94 2,999 CL5 – F0 CL6 X1           H2
10 07H30 TRƯỜNG STAR PAOLA 7.3 225.00 64234 HN1.6 – F0 NM8          TL      X3
11 05H00 CỬU LENA+KIEV 3,2 87.383+24 3.779 HN1.6 – HN1.2 KIEV – NM8           TL     X3
12 00H00 THANH B MARIA D 6.5 225.00 41,662 CL7 – F0 Cluc.HL8.CL6HT X3      –      H2
13 15H30 19H00 THẾ HAI PHUONG GLORY 3.6 91.94 2,993 F0 – HL1.5 H2
14 15H30 18H00 THUẬN PHUONG DONG 06 5.5 157.5 13,706 F0 – HL3.5 H2     TR
15 15H30 16H00 KHỨNG YU FENG 5.6 99.65 2,956 F0 – CL5 CL6 H2      TR     X1
16 21H00 THUẬN NEW GOLD 9.6 167.2 15,884 HL3.6 – F0            TR
17 15H30 18H00 HIẾU A VOSCO STAR 8.9 189.9 27,003 HL2 – F0  H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MEDI HAKATA HOANH SON SKY AKIJ MOON