Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO QUỐC BÌNH: 0965705386 NGUYỄN VĂN SẢN: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
04:08 – 3.1M
15:00 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
05:00 – 3.5M
15:26- 1.2M
QUANG YEN TIDE TABLE
03:00 – 3.0M
17:17 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 01H00 THAỌ FODASEVEN 8.5 118.01 6,664 HL1.3 – F0 H2 – TR – H2
2 00H30 03H00 TRƯỜNG AKIJ MOON 12.98 189.99 31,251 F0 – HN1.8 H2 – TR.TL – X2
3 00H30 02H00 CHÂU MEDI HAKATA 6.50 189.93 32,714 F0 – HN1.3 H2 – TR.TL – X2
4 00H30 04H00 TÙNG A NORD ANTARES 7.4 229.00 44,732 F0 – HM2.1 H2    TR     H2
5 08H00 09H30 KHOÁI YONG XING 12.5 199.90 39,433 F0 – HL3.3 H1    TR     H1
6 15H00 16H00 THANH A NORD ANTARES 7.4 229.00 44,732 HM2.1 – F0 H2             TR
7 03H00 10H00 HƯNG NAVIOS POLLUX 8.6 292.00 94,817 HN1.7 – F0 HL.TKV X2     TL
8 12H00 HƯNG HOANH SON SKY 10.0 224.90 39,973 HN2.4 – HN1.7          TL     X3
9 16H30 CỬU NHA BE 08 5.0 105 4,432 B12 – F0 P X3     –      TR
10 22H00 THẮNGA HẠNH EG COURAGE 10.0 203.5 45,011 CL3 – HM CL6.NM6.HL8 X3      H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
NEWSEAS CRYSTAL MEDI HAKATA STAR PAOLA HOANH SON SKY AKIJ MON