Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM CÔNG CỬU: 0947376859 VŨ ĐÌNH MINH: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
03:20- 2.7M
13:38 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
04:16 – 3.1M
13:56- 1.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
03:20 – 2.7M
09:00 – 1.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H30 03H00 TRƯỜNG SHENG WANG HAI 12.6 199.99 33,580 HN1.3 – F0 X1 – TL – X1
2 03H00 04H30 TÙNGD HIẾUB MINH TRUONG 18 5.2 91.94 2,999 F0 – CL5 CL6 TR     –     X2
3 13H30 15H00 HIỆU NHA BE 08 6.6 105.00 4,432 F0 – B125000 P H2 – TR – X2
4 13H30 15H00 KHOÁI ETERNAL HAKATA 6.5 195.39 34,815 F0 – HL H2 – TR.H2
5 08H00 09H00 THANHB ANDALUCIA 10.6 199.9 39,895 HM2.3 – F0 H1 – H1
6 11H30 THẾ HAI PHUONG OCEAN 6.3 90.72 2,551 HG  –   F0 H2     –     H1
7 11H00 TIẾN HIẾUB JIN LI 1.2 23.9 80 CL1   –   F0 X2     –     H1
8 17H00 KHOÁI FRONTIER UNITY 12.0 291.98 93,074 HM2.6 – F0    H2.TR – H2
9 13H00 THANHB VOSCO STAR 9.35 189.8 27,003 F0 – HL          H1
10 16H00 HIẾUA B PETROLIMEX 16 8.0 183.22 29188 B12 – HM P.CLuc X2     –     H2
11 13H30 16H00 BÌNH THẠO PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8542 HL1.2 – B1240.000 P.CL6 H2     –     X2
12 19H00 22H00 THẮNGA PETROLIMEX 16 9.35 183.22 29188 HM – F0 H1
13 19H00 20H00 HÀ C SUNNY WIND 5.2 127.67 9976 FO – CL6MF CL6 – H8 H1     TR     H8
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
STAR PAOLA NAVIOS POLLUX