Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 2ND WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186 3RD WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYEN HUU HANH: 0962515960 TO MINH THANG DAO VAN KHIEN – X1: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
1500 – 2.6M
0900– 1.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
1500 – 2.4M
0700 –  1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
0400 – 2.7M
1209 – 1.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 HÀ B MƯỜI NEW GOLD 5.6 167.20 15,884 F0 – HL3.6         H2 – H2
2 13H00 THAO HIẾU B THAI BINH 38 3.5 92.5 2999 HG – F0 H1     –     H2
3 07H30 08H00 BÌNH VINACOMIN HANOI 6.8 116.50 5,570 HL1.4 – F0 H1
4 14H00 14H30 HƯNG JIA HE 8.3 189.99 31198 HP3 – F0 H2 – H6
5 14H00 15H00 LINH ASIAN ACE 10.4 175.54 18327 F0 – CL4 CL8.HL8 H2 – H6 – X1
6 17H00 HƯNG YIN HE 10.7 189.98 29,644 F0 – HL1.1         H6 – H2
7 21H30 NAM ASIAN ACE 9.0 175.54 18327 CL4 – F0 CL8.HL8 X1             H6
8 21H30 HÀ C NHA BE 09 4.8 105.97 4250 B12 – FO P X1             H6
9 20H00 TUẤT HIẾU B THANH BINH 68 3.2 99.38 3329 HG – XMHL CL8 H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
NEWSEAS CRYSTAL SHENG WANG HAI STAR PAOLA NAVIOS POLLUX