Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG  : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ C : 0987519025 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
15:00 – 2.4M
03:56 – 1.4M
HON GAI TIDE TABLE
15:00 – 2.6M
04:29 – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
16:00 – 2.6M / 04:00 -2.2M
22:09 – 2.3M / 08:56 – 2.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 09H00 THANHB GREEN BAY 10.2 209.99 43,954 CL6 – F0 P.CL8.HL8 X3     –     H2
2 00H00 TUẤT HIẾUB NHA BE 08 5.0 104.99 4,432 B12 – F0 P X2     –     H1
3 06H30 08H00 HIẾUA MAERSK NORDDAL 9.7 171.93 25,805 F0 – CL4 CL8.HL8 H2 – H6 – X3
4 17H00 THANHA THE MAERSK NORDDAL 8.4 171.93 25,805 CL4 – F0 CL8.HL8 X3     –     H1
5 01H30 HIỆU NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 F0 – B12 P         H1 – X2
6 14H00 16H00 CHÂU PETROLIMEX 16 10.65 183.22 29,188 F0 – B12 P.Cluc H1     –     X3
7 06H30 11H00 CỬU PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – HL1.2 H2
8 06H30 07H30 THẠO JIN LI 1.2 23.9 80 F0 – Cluc H2     –     H1
9 14H00 19H30 THUẬN VINASHIP SEA 9.9 169.3 18,108 HL3.5 – F0 H1
10 06H30 09H30 THẮNGA TRAWIND ROC 9.6 179.99 21,173 HL3.4 – F0 H2
11 19H00 20H30 A EG.COURAGE 7.2 203.5 45,011 F0 – CL3 CL6.NM6.HL8 H2 – H6 – X3
12 14H00 14H30 TÙNGA MARIA D 10.3 225 41,662 HL3.3 – CL7 CL6.HL8.Cluc H1     –     X3
13 12H00 HẠNH THANH PHAT 01 3.2 69.85 1,080 HG – F0 H1     –     H2
14 17H30 KHỨNG JIN LI 1.2 23.9 80 Cluc – CL1 H2     –     X3
15 23H00 MƯỜI HA B NHA BE 06 4.5 107.48 4,158 B12 – F0 P X3     –    H2
16 19H00 23H00 DANG NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0 – B12 P H2    –     X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
NEWSEAS CRYSTAL SHENG WANG HAI STAR PAOLA NAVIOS POLLUX