Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: PHẠM CƯỜNG THÁI: 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LÊ ĐÌNH THẠO: 0944455528 NGUYỄN VĂN SẢN: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
06:26 – 3.8M
19:00 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
07:00 – 4.1M
18:45- 0.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
06:01 – 3.6M
19:27 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H30 HIỆU KHỨNG BAUHINIA 4.5 99.90 3,734 FO – SN TP02 – TP03          TR       X2
2 04H00 05H00 TÙNG D QUANH ANH GM 5.8 91.94 2,971 FO – PVOIL CL8 H1               X3
3 06H00 07H00 PHÁI HIẾU A XIN BIN HAI 14.5 295.00 94,863 FO – HM2.4 NM6 H2      TR       H1
4 06H00 08H00 HÀ A PANORIA 6.5 189.94 30,004 FO – HP4 H2      TR       H1
5 06H00 08H30 TIỄN VAN DON OAK 2.50 100.70 4,560 F0 – HG7.3 H2     TR       H1
6 09H00 HIẾU A NIMTOFTE MEARSK 10.0 172.00 26,255 FO – CL4 HL8       CL6            TR       X3
7 19H00 KHOÁI NIMTOFTE MEARSK 8.70 172.00 26,255 CL4 – FO HL8       CL6 X3         TR
8 08H00 BÌNH YOSHIN 8.10 135.00 7,521 XMTL – FO CL8 – H8 H8              H2
9 06H00 08H00 HẠNH VINASHIP PEARL 5.8 157.26 14,602 FO – HL3.6 H2    TR     H2
10 13H30 LINH PETROLIMEX 18 7.5 175.90 25,400 B12 – HM1.4 CLUC – P X3                H1
11 13H00 13H30 THUẬN PETROLIMEX 15 7.0 159.90 13,468 HM1.3 – B12 CLUC – P H1               X3
12 20H30 KHOÁI PETROLIMEX 18 7.5 175.90 25,400 HM1.4 – FO        TR         TR
13 00H00 KHỨNG HIỆU NHA BE 06 4.5 107.48 4158 B12 – FO P X2          TR
14 04H00 05H00 HA B NHA BE 11 6.6 109.60 4552 FO – B12 P H1                 X3
15 05H00 06H00 THẮNG B BARYON 5.1 159.53 13448 CTAU – FO TP02 – TP03 X2       TR        H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MEDI HAKATA