Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 2ND WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 3RD WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
HOÀNG MINH TÙNG: 0965427068 ĐÀO VĂN KHIÊN: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
07:11 – 3.8M
19:43 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
08:00 – 4.1M
19:28- 0.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
07:02 – 3.6M
20:05 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 02H00 THANH B NEW VENTURE 12.0 190.00 32,505 HP3 – FO TP      TP
2 03H00 TUẤT NHA BE 11 5.5 109.60 4,552 B12 – FO P X3               H2
3 06H30 08H00 ĐĂNG PEACE STAR 4.0 157.79 13,865 FO – XMTL CL6 – NM6 H1               H2
4 06H30 08H00 CHÂU GOLDEN BRIGHT 5.0 177.00 19,887 CTAU – FO ST 01 – TP02 X1    TP       H1
5 06H30 07H00 CỬU QUANH ANH GM 4.2 91.94 2,971 PVOIL – FO NM6 X1                H1
6 10H00 HÀ C YU FENG 4.7 99.56 2,956 CL5 – FO CL6 X1                H1
7 03H30 THANH B BALTIC SPIRIT 10.55 179.90 22,402 FO – HL1.1           TP       H2
8 18H00 THẠO AEGIS ELITE 5.0 104.84 3844 CL5 – CL1 HL8 X1
9 19H00 19H30 TIỄN HAI PHUONG GLORY 3.6 91.94 2,993 HL1.5 – F0 H2
10 19H00 21H00 HƯNG HAO HUNG 666 7.5 195.00 36801 FO – CL5 HL8 – CL8 – NM6 H2           X1
11 14H30 15H00 TRƯỜNG RUI NING 3 9.0 190.00 32460 HL2 – FO H1
12 21H00 HẠNH PETROLIMEX 15 5.6 159.90 13,468 B12 – FO CLUC – P X1             H2
13 19H00 20H00 BÌNH NHA BE 06 6.6 107.48 4158  FO – B12 P H2             X1
14 11H00 cancel 12H00 THẾ HAI PHƯƠNG GLORY 5.7 91.94 2993 HL1.5 – FO H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MEDI HAKATA