Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG :  0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM VĂN TIỄN.0973805686 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 VŨ ĐÌNH MINH.0949868128
HON GAI TIDE TABLE
08:00 – 3,8M
20:21 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
08:16 – 4.2M
20:06  – 0.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
08 :00 – 3.6M
20  :40 – 0,5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H30 THANH B MEDI HAKATA 13,03 189,93 32714 HN1.3 -F0 X1   – TL-    X3
2 04H30 HÀ A ORIENTAL BREEZE 9,79 189,94 36,461 CL6    –  F0 HL.CL.NM6 X2         –      H1
3 13H00 CHÂU KITA KAMI 12.70 189,99 31,236 F0   –   HL2            TR   – H2
4 23H00.13.11 00H00 TRƯỜNG PETROLIMEX 11 9,7 175.96 25,400 F0   –   B12 P.CLUC H1           –    X1
5 05H00 06H00 THẮNG A PACIFIC 07 3,40 189,99 29,862 SN  –  CTAU1 ST01.TP2.TP3 X2
6 08H30 10H00 CHÂU MG MERCURY 14,34 228,95 45,252 F0   –   HM2.4 NM6 TR        TR
7 10H00 THUẬN EASTERN OPAL 7,0 104,20 4,559 HG  –    F0 H2
8 17H00 HIỆU NHA BE 06 6.6 107.48 4158  B12 – FO P X2            H1
9 17H00 18H00 MƯỜI LONG TAN 239 4.5 169.00 16764 FO – HL3.1 H1
10 17H00 18H00 THANH A ETERTNAL HAKATA 12.4 195.39 34815 HL3.1 – FO H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8