Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 10 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỒNG ĐĂNG : 0907050268 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE

09:20 – 1.6M
HON GAI TIDE TABLE
01:27 – 2.5M
11:00 – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
05:00 – 2.7M
13:45 – 1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H30 06H30 ANH NEW GOLD 5.9 167.20 15,884 F0 – HL3.4 H1 – TP.H1
2 23H0010/9 00H00 THẮNG A ARTEMIS 12.4 229.00 44,647 F0 – HL3.3 H2 – TP – H2
3 11H30 HƯNG FUXIANG 9.6 199.11 36,823 CL5 – F0 CL8 – HL8 – NM6 X2   -TR
4 08H00 09H00 KIÊN VTT 82 4.0 89.56 2,624 F0 – XMTL H8 TR         H8
5 08H00 11H30 THANH B GREEN BAY 6.8 209.99 43,954 HL1.3 – CL5MF CL6.NM6.HL8 TR     –     X3
6 03H00 HIỆU TIEN THANH 68 3.4 74.36 1,861 CL2 – F0 X3     –     H2
7 08H00 ANH HTK CONFIDENCE 5.5 169.26 16,960 F0 – HL1.2         H1
8 05H30 07H00 THANH A SUN GOLD 6.0 185.74 26,060 F0 – HL1.1 H1 – TPH1
9 08H00 QUYỀN HAI DANG 68 6.8 94.88 2,859 XMTL – HG CL6 H2
10 23H0010/9 00H00 THANH B PAC SHAULA 6.9 180.06 21,317 HL1.1 – F0 H2 – TP -H2
11 13H30 ĐÔNG THAI HA 888 7,12 105,17 2,620 HG7,2  –  F0 H2               TR
12 13H00 15H00 TÙNG A MSC CARINA 8,3 253,51 62,704 HN1,7 –  HN1.8 X2  –  TL-   X2
13 18H00 18H30 NAM SALLY 10.9 210 52,938 HM2.3 – F0 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SEA CREDENCE YU XIAO 3 MSC CARINA