Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 10 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH : 0934248987 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
03:08 – 2.8M
18:19 – 1.5M
HON GAI TIDE TABLE
05:00 – 2.8M
15:16 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
06:00 – 3.1M
15:33 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 01H30 TUẤT ĐỨC EROWATI I 3.5 112 5,359 SN – CTAU 2 ST1.HC43.HC45 X2
2 00H30 02H00 THANH B YU XIAO 3 12.2 225 39,455 HN1.6 – F0 TL TKV X3 – TL – X3
3 01H00 02H00 HÀ B UNIVERSE KAISA 9.9 161.21 16,954 HL3.6 – F0 H1
4 08H00 09H30 THẮNG A BRILLIANT EAGLE 8.2 199.91 40,269 F0 – CL6 HL8.NM6.CL6 TR     –     X1
5 12H00 14H00 HÀ C LE LAPEROUSE 4.7 131.46 9,976 F0 – CKHG 6 CL6.. H2     –    H1
6 01H00 01H30 CỬU PHUONG NAM 01 2.5 102.79 4,079 F0 – HG H1     –    H2
7 17H00 HIỆU HIẾU B NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 F0 – B12 P         TR – H1
8 06H00 TÙNG D HIẾU B VTT 82 6.4 89.56 2,624 XMTL – F0 H8 H8     –     H1
9 01H00 03H00 TRƯỜNG CAPE SEAGULL 12.2 291.8 91,909 HM2.6 – F0 H1
10 12H00 13H00 MƯỜI TUOJIANG 5.0 169.3 16,949 HL1.5 – F0 H2
11 04H00 TRƯỜNG CAPE SEAGULL 12.2 291.8 91,909 F0 – HN1.7 HL TKV         TL – X3
12 09H00 KHỨNG OMARI 7.2 170 17,433 CL6 – F0 HL8 – CL6 X1 – TR
13 12H00 KHỨNG BAO RONG 7 5.3 99.28 2,996 F0 – CL1 CL6        TR – X1
14 17H30 ĐÔNG KIÊN HONG TAI 626 5.0 109.9 5,623 CL1 – F0 CL6 X1    –     TR
15 21H30 KIÊN DAI TAY DUONG 36 3.6 91.94 2,989 F0 – XMHL NM6        TR – H1
16 12H00 12H10 HIỆU HIẾU B HAI DANG 68 6.7 94.88 2,859 HG – F0 H2 – H2.TR
17 17H15 19H00 QUYỀN LENA+KIEV 3.2 87.38+20.4 3,779+140 HN2.3 – HN1.2 X1 – TL – X1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SEA CREDENCE CAPE SEAGULL MSC CARINA