Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 10 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 2ND WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN MẠNH HÀ : 0961687555 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
04:24 – 3.0M
18:52 – 1.2M
HON GAI TIDE TABLE
06:00 – 3.1M
16:50 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
06:29 – 3.4M
17:11 – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 CỬU HIẾU B HUI FENG 7 4.5 105.5 4,355 F0 – HL1.5         H1 – H1
2 13H30 TÙNG A SƠN SHANDONG EXPRESS 7.1 197.91 36,202 F0 – CL3 HL8.NM6.CL6         TR – X2
3 01H00 03H30 CỬU HIẾU B PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – HL1.3 H1 – H1
4 01H00 02H00 THUẬN PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – B12 P.CLUC H1    –     X2
5 02H00 03H00 HƯNG MAPLE HARBOUR 3.9 190 31,540 SN – CTAU 1 ST1.HC43.HC36 X1
6 12H00 SƠN JUNIOR 12.8 229.2 51,208 F0 – HL2        TR – TP
7 04H00 THANH B NAVITEC 10.9 199.95 41,484 CL3 – F0 HL8.NM6.CL6 X2 – H1
8 13H00 14H00 KHOÁI DARYA JAYA 12.27 194.84 36,272 HL3.1 – F0 H2
9 08H30 10H00 TRƯỜNG MSC CARINA 6.5 253.51 62,704 HN1.8 – F0 NM8 X2 – TL – X2
10 06H00 THANH B EOLOS G 8.5 228.99 43,214 HL2 – HL3.6        H1 – H1
11 13H00 14H30 HIẾU A GOOBY 10.0 185.78 32,311 HL3.1TL – HL3.1 H2
12 09H30 10H30 SƠN COREFORTUNE OL 11.0 199.9 34812 HP4 – F0 TR
13 14H30 HÀ C THẾ NHA BE 06 4.5 107.48 4,158 B12 – F0 P X1            H2
14 22H00 ĐĂNG BMC CALYPSO 9.0 154.35 14,951 HG – F0 H2     –     H1
15 20H00 HƯNG SHANDONG HAIXING 6.5 224.9 41,605 CL7 – F0 CLUC.HL8.CL6HT X2 – TR – H1
16 20H30 21H00 TRƯỜNG ARTEMIS 9.5 229 44,647 HL3.3 – CL7 CLUC.HL8.CL6HT H1     –     X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SEA CREDENCE CAPE SEAGULL