Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 10 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 2ND WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG VĂN THẮNG : 0358504214 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
06:00 – 3.2M
19:42 – 0.9M
HON GAI TIDE TABLE
07:00 – 3.3M
18:49 – 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
07:17 – 3.6M
18:43 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H30 04H00 HƯNG AQUAMARINE 15.0 292 93,360 F0 – HM2.6 NM6 H2 – H6 – H2
2 02H30 05H00 TÙNG A CHANG HANG RUN HAI 12.85 199.94 33,736 F0 – FN3 HL TKV H2 – H6.TL – X1
3 02H30 05H00 LINH TIAN MU SHAN 7.8 199.9 36,291 F0 – HP4 H2 – H6 – H2
4 05H00 HÀ B PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B12 – F0 P.CLUC X2      –    H2
5 08H30 TUẤT THẾ LE LAPEROUSE 4.7 131.46 9,976 CKHG – F0 CL6 H1   – TR
6 02H30 04H00 THẮNG A THUẬN MARIANNE STOEGER 12.8 229 44,096 F0 – HN1.6 HL TKV H2 – H6.TL – X1
7 02H30 05H00 BÌNH PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 HL1.3 – B12 P.CL6 H2     –     X1
8 23H0013-10 00H30 CHÂU MONA MANX 4.4 199.9 35,606 F0 – SN ST1.HC36.HC43 H6     –     X2
9 21H00 THANH B NAM JABAL SHAMS 8.85 199.9 36,646 CL4 – F0 HL8.CL6.NM6 X1     –      H1
10 07H00 THUẬN LENA+KIEV 3.2 87.39+20.4 3,779+140 HN1.2 – HN1.6CM HL TKV          TL – X1
11 08H00 TRƯỜNG GREEN BAY 10.3 209.99 43,954 CL5 – F0 HL8.NM6.CL6 X1      –     TR
12 07H30 HIỆU KHỨNG PHUONG NAM 1 6.8 102.79 4,079 HG7.2 – F0 H1   TR
13 13H00 KHỨNG PEACE STAR 4.0 157.79 13,865 F0 – XMTL NM6.CL6          TR. H6- H2
14 02H30 05H00 KIÊN THANH BINH 68 3.2 99.38 3329 FO – HM1.4 H2   H6    H2
15 10H30 HIỆU THANH BINH 68 3.2 99.38 3329 HM1.4 – HM2.6                NM6            TR
16 10H00 TUẤT THẾ HTK VENUS 4,7 90,72 2,551 F0 – HG7.2              TR  –   H1
17 12H00 TRƯỜNG YASA MARS 10,2 199.99 34,508 HP2 – HL3.3          H6     TR
18 20H30 21H00 TÙNG D ĐỨC PTS HAI PHONG 02 6,3 99,9 3.166 F0 – HL   H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CHANG HANG RUN HAI SEA CREDENCE MARIANNE STOEGER CAPE SEAGULL