Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 10 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ ĐỨC THUẬN : 0982277788 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
07:00 – 3.3M
20:28 – 0.8M
HON GAI TIDE TABLE
08:00 – 3.5M
20:05 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
08:04 – 3.8M
19:57 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 NAM MEARSK NORDDAL 9.5 171.93 25,805 F0 – CL4 CL6.HL8         H6 – X2
2 02H00 03H00 CHÂU SILVICULTURE 7.6 203.5 46,515 F0 – CL5MF CL6.NM6.HL8 TR     –     X2
3 02H00 03H00 QUYỀN AH ERA 5.2 111.97 8,579 F0 – HG TR     –     H1
4 09H00 ĐÔNG PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 B12 – HL1.3 P.CL6 X2     –     H2
5 11H00 HIẾUA MEARSK NORDDAL 8.9 171.93 25,805 CL4 – F0 CL6.HL8 X2  – H2
6 02H00 04H30 KHOÁI BBG FOREVER 12.5 199.99 36,367 HP3 – F0 TR
7 01H30 02H30 B BARYON 4.4 159.53 13,448 C.TAU1 – NEO ST01.HC43.HC44 X1
8 01H30 03H00 SƠN HAI NAM 85 3.2 177.13 20,236 SN – C.TAU1 ST01.HC43.DT X1
9 06H30 B BARYON 4.4 159.53 13,448 NEO – SN ST01.HC43.HC44                 X1
10 10H00 11H30 LINH YIN NENG 11.85 190 32,460 F0 – HP2 H2 -H6.H2
11 13H00 KIÊN THẾ HTK VENUS 4.7 90.72 2,551 HG7.2 – CL1 H8 H1     –     H8
12 15H00 LINH GOOBY 11,4 185,78 32,311 HL3.1 – F0          H2
13 14H00 ĐÔNG PTS HAI PHONG 02 6,3 99,9 3166 HL1.4 – B12 P          H2 – X2
14 22H00 TÙNG D ĐỨC BAO RONG 7 3.4 99.28 2996 CL1 – F0 CL6 X2            H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CHANG HANG RUN HAI SEA CREDENCE MARIANNE STOEGER CAPE SEAGULL