Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 10 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : NGUYEN QUOC TRUONG: 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN TRỌNG HIẾU B : 0934398836 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR : SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
23:59 – 2.5M
07:21 – 1.4M
HON GAI TIDE TABLE

08:36 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
19:00 – 2.6M
23:30 – 2.4M / 11:17 -1.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 09H30 HÀ C HAI DANG 68 3.0 94.88 2,859 HG – XMTL CL6. H1
2 14H00 KIÊN BÌNH HANG AN 3.5 75.55 1,457 HG – F0 H1 – TR
3 10H30 11H30 TÙNGA NAVITEC 7.5 199.95 41,484 F0 – CL3 CL6.NM6.HL8 TR     –     X3
4 19H30 20H30 CHÂU JABAL SHAMS 10.4 199.9 36,646 F0 – CL4 CL6.NM6.HL8 H1 – TP – X3
5 10H30 12H00 NAM YASA MARS 6.9 199.99 34,508 F0 – HP2 TR    –      H2
6 16H30 KIÊN SEA GLORY 5.2 94.42 3,560 HM1.5 – F0          TR
7 06H00 ĐÔNG HONG TAI 626 6.53 109.9 5,623 CL7 – CL1 HG X3
8 10H30 THUẬN GRIFFIN 7.45 139.91 13,069 CL2 – F0 CL6.NM6 X3 – TR – H2
9 18H00 TRƯỜNG SALLY 10.9 210 52,938 CL4 – HM2.3 CL6.NM6.HL8 X3 – TP – H1
10 05H00 CỬU TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861 HG – CL2 H1     –     X3
11 05H30 06H00 A SHANDONG HAIXING 9.7 224.9 41,605 HL3.3 – CL7 CL6HT.HL8.Cluc H2     –     X3
12 10H30 13H00 HIẾU A PUGNAX 6.5 206.3 34,146 HL3.5 – F0 TR    –      H2
13 15H00 BÌNH VINACOMIN HANOI 6.8 116.5 5,570 HL3.2 – F0         TR
14 19H30 20H00 LINH OCEAN FAVOUR 6.5 225.32 44,492 HL3.4 – F0 H1 – TP – H1
15 20H00 TUẤT ĐỨC LONG PHU 20 5.8 112 5,379 B12 – F0 P.NM6 X3    –      H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SEA CREDENCE YU XIAO 3 MSC CARINA