Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 08 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH :ĐÀO VIỆT HOÀNG 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ :0398883444 MR SAN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
16:00 – 3.9M
03:52 – 0.0M
HON GAI TIDE TABLE
16:00 – 4.2M
03:08 – 0.3M
CAM PHA TIDE TABLE
17:00 – 4.5M
03:28 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 09H30 10H00 QUYỀN LONG PHU 16 6,9 112,37 5,199 HL1.3 –  B12 P,NM6 H2     –      X3
2 13H00 14H00 HÀ B SANTALOUKIA 4,9 172 16,889 SN   –  F0 HC45.ST01.CL15 X3 – H6 –  H2
3 13H30 14H00 TUNG D HIẾU B LONG TAN 19 6,3 91,94 2,989 HM.4 – F0 H1
4 18H00 19H00 THAO LP HARMONY 3.1 96,50 2,987 F0 – HG H2       –      H1
5 22H00 ĐÔNG THANH PHAT 01 3.2 69.85 1,080 HG – F0 H1      –       H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
NING JING HAI