Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 08 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHAM VĂN TIỄN : 0973805686 MR SẢN – X3 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
15:00 – 3.8M
02:45 – 0.2M
HON GAI TIDE TABLE
15:00 – 4.1M
01:53 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
16:00 – 4.4M
02:20 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 12H30 TÙNG A BLACK PEARL 7.6 229 43,445 CL6 – F0 CLUC.HL8.CLHT X3 – H6 – H1
2 11H30 THẠO THẾ LONG TAN 19 6.3 91.94 2,989 XMHL – HM1.4 CL8 H2    –     H1
3 12H30 14H00 HIẾU A SAFESEA ANYA 12.81 189.9 33,033 HN1.3 – F0 X2 – TR – X2
4 12H00 12H30 SƠN THUẬN IKANLELATA 12.27 199.90 35,601 HL3.1 – F0 H1 – H1
5 14H30 15H30 TUẤT ĐÔNG PACIFIC GRACE 4.2 144.83 9,352 SN – CTAU1TL-CM ST1.HC45.CL15 X3
6 13H30 THẮNG B HẠNH SIRAYA WISDOM 9.3 153.08 12,655 XMTLMF – XMTLMT NM6.CL8 H2
7 18H00 BÌNH PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 B12 – HM2.3 P.CL6 H2     –    TL
8 14H00 TÙNG D HIẾU B DAI TAY DUONG 36 5.0 91.94 2,989 HG – CL6 HG H2
9 16H00 16H30 HẠNH THẾ TRUONG THANH 88 5.2 91.94 3,570 HM1.3 – CL1 HG TL     –    X3
10 14H00 SƠN LARUS 8.5 181.9 28,021 HL1.1 – HL3.1        H1 – H1
11 14H00 THUẬN GOLDEN STAR 9.0 154.35 14,743 HL3.4 – HL1.1        H1 – H1
12 16H00 HIỆU ĐỨC PHUONG NAM 126 2.8 79.98 2,717 HG – CL6 H2
13 16H00 KHỨNG HÀ C VINALINES MIGHTY 9.6 153.2 14,851 HG – F0 H2     –     TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SAFESEA ANYA NING JING HAI