Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 08 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
HOÀNG MINH TÙNG : 0965427068 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
14:00 – 3.5M
01:39 – 0.5M
HON GAI TIDE TABLE
14:00 – 3.8M
00:53 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
15:00 – 4.2M
01:17 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H30 HA B TAI HUA WAN 6.0 114.92 7,414 CL1 – F0 HG.NM6 X2           H2
2 18H00 ANH HIEU B THANH PHAT 01 3.2 69.85 1,080 CL2 – HG X2           H2
3 03H30 05H00 THANH A CMB TENIERS 6.5 199.98 36,177 F0 – HP3 H1 – H6 – H1
4 14H00 HƯNG TRANS AUTUMN 6.0 189.9 33,044 CL7 – F0 NM6.HL8 X2    H6    H1
5 21H00 22H00 HẠNH THẾ LONG PHU 16 6.9 102.25 5,199 F0 – HL1.3 H2
6 09H00 10H00 THUẬN MERIT 6.0 170.0 17,895 F0 – HL3.6 H2 – H6.H2
7  03H30 12H30 KIÊN THẾ AEGIS ELITE 6.1 104.84 3,844 F0 – CL3 HG H1 – H6 – X2
8 09H00 10H00 HIỆU THẠO TAI HUA WAN 6.5 114.92 7,414 F0 – CL1 HG.NM6 H2 – H6 – X2
9 15H00 15H30 KHỨNG ĐÔNG PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 HL1.3 – F0 H1 – H1
10 17H00 HÀ C TIỄN NHA BE 10 5.0 108 4,760 B12 – F0 P TL – H6
11 15H00 17H00 ĐÔNG PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – B12 P.CL6        H1 – TL
12 15H00 THẠO ĐỨC THANH BINH 68 7.8 99.38 3,329 XMHL – F0 CL8 H2     –     H1
13 12H00 THUẬN TRUONG THANH 88 6.0 91.94 3,570 F0 – HM1.3         H2 – H2
14 15H00 16H30 THẮNG A GREEN BAY 6.6 209.99 43,954 F0 – CL7 HL8.CL8.NM6 H1 – H6 – X2
15 19H00 HÀ C TIỄN LONG TAN 03 3.5 100.7 2,999 F0 – HG1         H6 – TL
16 15H30 MƯỜI HIẾU B LONG TAN 19 4.5 91.94 2,989 HG – XMHL CL8 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SAFESEA ANYA NING JING HAI