Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 08 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC : 0978918007 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
13:00 – 3.1M
00:37 – 0.9M
HON GAI TIDE TABLE
13:00 – 3.4M
23:59 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
14:00 – 3.9M
00:13 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 08H30 TRUONG BLACK PEARL 7.4 229 43,445 HL3.6 – CL6 CLUC.HL8.CL8HT H1    –      H2
2 07H00 CHAU JOZEN 8.1 234.98 50,625 CL4 – F0 TC86.HL8.CL8 X2 – H6 – H1
3 07H00 07H30 HANH THẾ JING FENG 4.2 119.92 4,911 F0 – HG1 H1    –     H2
4 07H00 09H30 KHOAI AMIS RESPECT 6.9 199.98 35,825 F0 – HP4 H1 – H6 – H1
5 12H00 KIÊN HIẾU B TIEN QUANG 68 7.9 92.5 3,543 XMHL – HG7.2 H8 H8    –     H2
6 09H30 11H00 THANH B PANCARAN GLORY 12.83 183.43 30,273 HN1.6 – F0 X2 – TR
7 15H30 THANH B NING JING HAI 6.7 199.9 36,413 F0 – HN1.8         TR – X2
8 12H00 THẠO THẾ THANH BINH 68 3.2 99.38 3,329 HG – XMHL CL8 H1     –     H8
9 14H00 15H30 HIỆU HIẾU B THANH PHAT 01 4.65 69.85 1,080 F0 – CL2 H1     –     TL
10 14H00 16H30 HÀ C PHUONG NAM 126 2.6 79.98 2,717 F0 – HG H1     –     TL
11 16H30 21H00 ĐÔNG NHA BE 10 7.0 108 4,760 F0 – B12 P H2
12 17H00 ANH TIEN QUANG 68 7.9 92.5 3,543 HG7.2 – F0 TL            H1
13 16H30 17H30 DANG DAI TAY DUONG 36 5.0 91.94 2,989 F0 – HG H2            H1
14 16H30 20H00 HA B VANDON OAK 3.5 100.7 4,560 F0 – HG7.2 H2            H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SAFESEA ANYA NING JING HAI