Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 07 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATCH : LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888  2ND. WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG: 098488866
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHÙNG VĂN KHỨNG : 0968824688 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 ĐÀO VĂN KHIÊN – X1 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
14.06: 3.4M
01:10 – 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
15:00 – 3.9M
01:21 – 1.0M
QUANG YEN TIDE TABLE
14:00 – 3.1M
02:27 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 21H0010/7 03H00 KIÊN HAI NAM STAR 6.0 98.00 2671 F0 – CL7 HG H1 – TP – X3
2 10H00 SƠN QUYỀN SUN GOLD 6.0 185,74 26060 F0 – HP2        TL
3 04H00 05H00 QUYỀN TIÊN YOSHIN 8.0 135.00 7521 F0 – HP1 TL
4 CANCEL 19H30 HẠNH THẠO YOSHIN 7.0 135.00 7521 HP1 – F0 H1
5 04H00 06H00 SƠN ES MERCURY 5.0 177.13 20263 F0 – HL1.3 TL – TL
6 11H30 13H30 ANH HTK LUCKY 6.0 169,26 16966 F0 – HL3.6 H2 – TP – H2
7 04H00 07H00 BINH HOANG PHUONG LUCKY 4.0 102,79 4143 F0 – HG7.2 TL    –       H2
8 11H30 13H00 HƯNG CAPE MIRON 14.5 288.93 90399 F0 – HM2.6 CL8 H2 – TP –  H2
9 11H30 14H00 THUẬN HẠNH PETROLIMEX 20 8.1 146,6 11662 F0 – B12 P.CLUC H2 – TP – X2
10 10H00 HÀ C FENG DA 4.5 122 5,628 CL6 – F0 HG.H8 X1     –       TL
11 06H00 HIỆU THẠO KENYO 7.2 114.13 4,436 XMTL – F0 HG.H8 H8     –      TL
12 00H00 THẮNG B WAN HE 5.0 139,92 17,075 HL1.3 – F0         H1
13 12H00 13H30 THANH B ZHE HAI 169 12.9 189.9 32,962 HN1.5 – F0 X1 – TR – X1
14 11H30 15H00 TÙNG D LENA+KIEV 3.2 87.3+20.4 3,779+140 HM1.5 – HM2.6CM NM8 H2
15 21H00 TUẤT BRAHMAN EXPRESS 4.0 133.39 7,727 CL1 – F0 NM6.HG X1     –     H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
RUI NING 10 CD HUEL VA ZHE HAI 169 SWEET IRINA MINERAL NINGBO R. OLDENDORFF