Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 03 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN ĐẮC TRUNG : 0934661976 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR SẢN – X3 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
14:00 – 2.2M
22:50 – 1.6M
HON GAI TIDE TABLE
07:05 – 2.3M
CAM PHA TIDE TABLE
19:00 – 2.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 21H3010/3 00H30 TÙNGD LENA + KIEV 3.2 87.38+20.4 3,779+140 HM1.5 – HM2.4CM NM6 H5
2 05H00 06H00 C NHA BE 08 6.6 104.99 4,432 F0 – B12 P TL             X1
3 05H00 06H00 HIẾUA PAN EDEL WEISS 10.3 179.9 20,763 HP4 – F0 TL
4 05H00 06H00 TUẤT STOLT RINDO 3.7 122 6,944 C.TAU – F0 TP02.TP03 X3
5 05H00 06H30 HƯNG HOANH SON PLANET 3.7 225 39,964 C.TAU1 – SN TP02.TP03.ST01 X3
6 09H00 TUẤT STOLT RINDO 3.7 122 6,944 F0 – HL3,6                  TL
7 21H30 22H00 THẠO STOLT RINDO 6.8 122 6,944 HL3.6 – F0 TL
8 14H30 15H30 THANHA KITAURA 12.0 245 65,005 HM2.4 – F0 H5
9 16H20 THANHA KITAURA 12.0 245 65,005 F0 – HN .NM8        TR – X3
10 10H00 CHÂU HIẾUA PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – B12 P.Cluc          TL  – X3
11 05H00 07H00 CHÂU W-STAR 10.5 229.2 51,239 HM2.6 – HP4 TL
12 11H30 12H30 TÙNG A ROSCO GINKGO 7.5 225 40,042 HL3.4 – F0 H2
13 21H3010/3 01H30 ANH TANGGUH 5.0 111.58 4,972 F0 – XMTL H8.NM6 H5     –     H8
14 12H30 KIÊN A HIẾUB TAN THUY 6868 6,6 98.8 3,554 XMHL  –     F0 CL8 H8       –    H2
15 14H30 15H00 ĐỨC LENA+KIEV 3.2 87.38+20,4 3779+140 HM2.4   –  F0 NM6 H5
16 11H00 CỬU JOYFUL FORTUNE 7,1 110.4 7,243 CL1 – F0 HG.H8 H8            H2
17 14H30 16H00 QUYỀN PETROLIMEX 12 6,2 128,6 8,542 HL – F0 H5
18 14H30 16H00 ĐĂNG PHUONG DONG 06 9,4 157.5 13,706 F0 – HL H5
19 18H30 THANH B RED MARLIN 7,3 229 47,047 CL4 – F0 CLUC.NM6,CL.HT X1            H5
20 15H00 17H00 HẠNH TRUONG AN 125 5.0 86,48 2.634 HN1.4 – F0 X3 – TR –  X3
21 17H00 ĐỨC LENA+KIEV 3.2 87.38+20.4 3779+140 F0 – HN NM8         TR – X3
22 21H30 23H30 THUẬN NEW GOLD 9.8 167.2 15,884 HL3.5 – F0 TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
AKIJ PEARL BEAUTY PEONY MEGHNA VENUS SAFINAH GOLDEL BEHIKE