Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 03 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ C: 0987519025 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
17:14 – 2.4M
HON GAI TIDE TABLE
19:00 – 2.5M
00:50 – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
20:00 – 2.9M
04:08 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 21H3011/3 01H00 TÙNGD KIÊNB THANH PHAT 01 4.6 69.85 1,080 F0 – CL2         TL – X3
2 07H30 A SIAM OCEAN 9.3 175 30,153 CL5 – F0 CL6.HL8 X1     –     H2
3 04H00 ĐÔNG NHA BE 08 5.0 104.99 4,432 B12 – F0 P X3     –     H2
4 07H00 08H30 THẮNGA DAIO AUSTRAL 7.6 210 49,035 F0 – CL6MF CL6.NM6.HL8 TA     –     X1
5 07H00 09H30 TRƯỜNG YU TONG 10.0 229.2 49,541 F0 – CL4 CL6HT.NM6.Cluc TA     –     X1
6 07H00 10H30 TÙNGA ANEMONA 7.0 199.99 39,895 F0 – CL3 CL6.NM6.HL8 TA     –     X1
7 11H00 11H30 KHOÁI JIN HENG 8.2 199.9 36,278 HL2 – F0 H2
8 07H00 TUẤT TANGGUH 7.3 111.58 4,972 XMTL – F0 H8.NM6 H8      –    H2
9 15H00 17H00 NAM BEAUTY PEONY 12.4 199.86 36,415 HN1.3 – F0 X1 – TR – X1
10 14H00 CHÂU EPICTETUS 7.35 235 45,955 CL7 – F0 CL6.HL8.Cluc X1     –     H2
11 17H00 KIÊNA HIẾUB THANH PHAT 01 3.2 69.85 1,080 CL2 – F0 X2     –     H2
12 15H00 17H00 HIẾUA KSL LAIYANG 6.5 189.9 33,044 F0 – HN1.3 X1 – TR – X1
13 22H00 B PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – HM P.CLuc X1     –     H5
14 20H30 22H00 ĐỨC KIÊNB VP ASPHALT 1 4.6 98 3,125 F0 – CL1 HG H5     –     X1
15 20H30 21H00 LINH PETROLIMEX 09 9.8 175.9 25,413 F0 – B12 P.Cluc H5     –     X1
16 15H00 17H00 THANH A GOLDEN BEHIKE 9.0 292 94,091 HN1.7 – F0 HL TKV X1 – TR – X1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
AKIJ PEARL KSL LAIYANG MEGHNA VENUS SAFINAH KITAURA