Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 03 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LÊ ĐÌNH THẠO : 0944455528 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
06:00 – 2.4M
21:11 – 1.3M
HON GAI TIDE TABLE
06:21 – 2.7M
21:51 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
08:00 – 2.7M
23:59 – 1.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 HIỆU THẮNGA KENYO 7.2 114.13 4,436 XMTL – F0 HG.H8 H8 – H5
2 06H00 THẮNGA AKTI 13.2 189.99 32,350 F0 – HL3.3       H5 – TL
3 02H30 03H30 B PROGRESS 4.2 144.96 9,858 C.TAU – NEO TP02.TP03 X3
4 05H30 B PROGRESS 4.2 144.96 9,858 NEO – F0                 X3
5 02H30 04H00 LINH SENATOR 4.0 181 19,357 C.TAU – F0 TP02.TP03 X3
6 02H30 04H30 KHOÁI OCEAN JUPITER 3.8 189 30,965 SN – C.TAU TP02.TP03.ST01 X3
7 07H00 LINH SENATOR 4.0 181 19,357 F0 –  HL3.1TL
8 08H30 NAM HAVEN GUADER 6.1 176.62 17,075 HG –    F0 TL
9 09H00 HƯNG NANJING EXPRESS 10.5  210.06  54,529 CL6   – F0 CL6.NM6.HL8 X3     –     TL
10 08H30 10H00 TIỄN HIẾUB HAI XU 7.1 97.12 4,095 F0    – CL6 HG TL     –     X3
11 10H00 NAM SAGA JANDAIA 6.3 199.2 29,729 F0 –    HL3.1         TL
12 21H30 23H00 TRƯỜNG KITAURA 13.4 245 65,005 F0 – HM H5
13 08H30 09H00 THUẬN TAN BINH 279 10.0 169.37 17,019 HL3.6 – F0 TL
14 06H00 08H00 KIÊNA TRUONG AN 125 4.0 86.48 2634 HN1.6 – HN TKV H2
15 08H30 09H00 HIẾUA ROSCO GINKGO 5.9 225.00 40042 HL3.3 – HL3,4 TL         H5
16 12H30 ĐỨC HIẾUB TAN THUY 6868 3,8 98.8 3,555 HG – XMHL CL8 H2
17 21H00 KHỨNG BÌNH NUPTUNE STAR 5,5 159,94 15,073 F0 – HP3         H2
18 CANCEL 20H00 KIÊNA TRUONG AN 125 5,0 86,48 2,534 HN1.4   -F0 X1 – TR –  X1
19 19H00 BÌNH KHƯNG LONG PHU 16 5.0 112,37 5.199 B12  –   F0 P.NM6 X3 – H2
20 09H00 LINH SENATOR 4,0 181 19,357 HL3.1- HL1.5                   H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
AKIJ PEARL BEAUTY PEONY MEGHNA VENUS SAFINAH GOLDEL BEHIKE