Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 12 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐINH KHẮC QUYỀN : 0969476286 MR HÙNG – X3 : 0989433881
QUANG YEN TIDE TABLE
03:00 – 2.4M
16:10 – 1.3M
HON GAI TIDE TABLE
03:05 – 2.6M
16:14 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
03:08 – 3.0M
14:16 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 21H309-12 00H00 THẠO VĂN PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – B12 P.CL6 H3     –     H1
2 00H30 02H00 NAM PETROLIMEX 09 10.7 175.9 25,400 F0 – HM1.4 H2 – H6
3 00H30 03H00 ĐỨC TRUNG VIET HUNG 09 4.8 87.68 1,742 F0 – PVOIL NM6 H2 – H6 – X2
4 04H30 NAM MANDARIN SINGAPORE 12.7 189.99 32,987 F0 – FN3 NM8       H6.TL – X3
5 04H00 05H00 HƯNG ULTRA ALPHA 13.4 199.9 36,203 F0 – HL3.3 H5    –      H3
6 04H00 06H00 THẮNG A IVESTOS I 9.0 225 40,014 F0 – CL7 CLUC.HL8.CL6HT H5     –     X2
7 05H30 07H00 CHÂU CL BILIU HE 11.2 199.99 35,812 HN1.3 – F0 X3 – TL – X3
8 08H30 SƠN FIRSTEC 8.9 175.17 30,157 CL4 – F0 HL8.CL6 X2     –     H5
9 08H00 09H30 THANH B PG AMBITION 7.3 210 43,951 F0 – CL4 HL8.NM6.CL6 H1 – H6 – X3
10 08H00 10H00 ĐÔNG LONG PHU 11 7.0 113.98 5,448 F0 – HM1.5 H1 – H6 – H1
11 08H00 10H00 TIỄN KIÊN B VINACOMIN CAM PHA 4.3 113.2 5,590 F0 – XMHL H8.NM6 H1 – H6 – H8
12 15H00 15H30 ĐĂNG MƯỜI JIN BI 8.5 189.9 33,057 HL2 – F0 H3
13 16H00 TÙNG A UNIVERSAL GLORIA 8.57 228.93 48,191 CL3 – HL3.6 CLUC.HL8.CL6HT X3    –      H3
14 17H00 MƯỜI MTM ANTWERP 7.3 145.5 11,628 F0 – CL2 NM6.CL         H3 – X3
15 21H00 22H00 CHÂU NAVIOS LYRA 6.0 180 23,448 F0 – HL1.5 H5-H6.H5
16 23H00 THẾ KIÊN B VIET HUNG 09 3.0 87.68 1,742 PVOIL – F0 NM6 X3     –      H5
17 23H00 KIÊN A PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 B12 – F0 P.CL8 H2 – H5
18 21H00 23H00 HƯNG PETROLIMEX 09 10.7 175.9 25,419 HM1.4 – B12 CLUC.P H5 – H6 – H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MANDARIN SINGAPORE NAVIOS HAPPINCESS YANGZE 15