Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 12 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO QUỐC BÌNH : 0965705386 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
03:00 – 2.7M
16:18 – 1.0M
HON GAI TIDE TABLE
03:10 – 3.0M
15:16 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
03:28 – 3.4M
14:29 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 02H00 HA B NEWSUN 3.9 176.82 19,717 SN – F0 TP2.TP3.TP8 X3  –  H6  –  H2
2 00H30 CHÂU SILVERGATE 14.48 224.98 40,937 F0 – HM2.6 CL6         H5.H6 – H5
3 01H00 THANG B PHUONG DONG 06 5.6 157.5 13,706 F0 – HL3.4             H5
4 16H00 ĐỨC TRUNG KUN YI 3.7 92.65 2,979 CL1 – F0 HG X3                H2
5 14H00 TUẤT VĂN PRINCE KHALED 4.8 125.96 5,549 HG – F0 H1
6 14H00 16H00 KHOÁI NAVIOS HAPPINESS 9.5 292 94,323 HN1.7 – F0 NM8 X2 – TL – X2
7 13H00 14H00 QUYỀN THANH LOC 28 5.7 89.7 2,100 F0 – HL3.3 TL06 H1
8 18H00 19H00 QUYỀN THANH LOC 28 5.7 89.7 2,100 HL3.3 – F0 TL06 H2
9 21H30 23H00 NAM VICTORIUS 12.96 187.88 32,672 F0 – HN1.6 H3 – H6.TL
10 23H00 KHỨNG VIMC UNITY 8.3 153.2 14,851 XMTLMP – XMTLMT CL.NM6 H1
11 21H30 23H00 THANH A SILVERGATE 13.09 224.98 40,937 HM2.6 – F0 H3 – H6
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MANDARIN SINGAPORE NAVIOS HAPPINCESS YANGZE 15