Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 12 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐÌNH HIỆU : 0904458128 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
03:03 – 3.1M
16:41 – 0.7M
HON GAI TIDE TABLE
04:00 – 3.3M
15:27 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
04:00 – 3.9M
15:20 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 THANG A GODSPEED 6666 9.3 199.91 40,252 CL6 – F0 HL8.CL.NM6 X3     H6     H5
2 21H3011-12 00H00 THANH B W-STAR 14.5 229.2 51,239 F0 – HM2.6 CL H3  –  H6  –  H3
3 01H00 02H00 HẠNH KIÊN A DONG BAC 22-09 4.3 146.86 10,964 SN – F0 TP2.TP3.TP8 X2  –  H6  –  H5
4 04H30 THANH A CELEBRITY SOLSTICE 8.3 317.25 121,878 F0 – CKHG CL6.CL8.NM6            H6    H2
5 08H00 09H00 ĐĂNG PROSPERITY 102 11.7 185.7 26,094 F0 – HL1.1 H1  –  H6  –  H1
6 05H00 06H00 HƯNG ANH CHUETSU SPIRIT 7.2 199.9 39,895 F0 – CL7 HL8.NM6.CL H5               X3
7 07H00 NAM YANGZE 15 8.0 229 44,095 HN1.8 – F0 NM8          TL  –  X1
8 08H00 09H30 HA C TRUNG NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0 – HL1.4 H1     H6     H1
9 08H00 12H00 ĐÔNG VĂN NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 F0 – B12 P H1     H6     H2
10 16H30 CỬU TUẤT MTM ATNWERP 5.5 145.5 11,628 CL2 – F0 CL6.NM6 X1               H3
11 16H30 17H00 HƯNG THẮNG B UNIVERSAL GLORIA 8.57 228.93 48,191 HL3.6 – CL3 CLUC. HL8 . CL6 HT H3               X1
12 16H30 17H00 KHOÁI INFINITY SKY 12.2 199.98 35,832 HL3.1 – F0 H3
13 16H30 19H00 BINH FS BITUMEN NO.1 6.3 105.5 4,620 F0 – CL1 H8.HG H3     H6     H8
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MANDARIN SINGAPORE VICTORIUS