Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 06 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH: NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636168 3RD WATCH : TO MINH THANG  : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
VU DUC THUAN: 0982277788 DAO VAN KHIEN X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
1700 – 3.4M
0449 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
1700 –  3.8M
0406 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 17H30  TRUONG  SON  OKINAWA 10.34 224.9 42,747  HM2.3 – CL4  CL6.NM6.Cluc          H6 – X3
2 17H00  LINH KIEN  UNION 1 4.0 84.25 2,926  CL5 – HG  HG  X3     –     H2
3 19H00  DANG  THE  YU LONG 2.8 45.0 400  CL1 – CLuc  X3     –     TL
4 19H00  THANHB MUOI  XINHUI EXPRESS 9.32 215.4 54,732  F0 – CL5  CL6.NM6.HL8          H6 – X5
5 16H00  THANHB  JR SPRING 9.5 228.38 44,452  CL4 – F0  NM6.CL8HT.Cluc  X3 – H6
6 14H30 16H00  THANGB  TUNGD  LONG PHU 10 7.0 112.35 5,184  F0 – B12  P.NM6  H1 – H6 – H2
7 12H30 14H00  HAA  MEIYU 12.9 199.99 35,679  FN3 – F0  NM8  X3 – T2.H6 – H1
8 12H00 12H30  DONG  HIỆU  PATRIOT SW 4.26 127.82 7,271  HM1.5 – HL  H2
9 12H00 14H30  HUNG  THOR NITNIRUND 4.4 199.99 34,447  C.TAU2 – SN  HP01.TP02.TP03  X5
10 09H00  KHOAI  HONG LI 6.0 169.51 15,932  HM2.6 – HL2         H1
11 10H00  KHUNG  TRUONG MINH STAR 7.8 118.83 6,649  HL3.7 – F0         H1
12 12H00 13H00  QUYEN  DUC  QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,971  F0 – PVOIL  GD 68  H2
13 07H00 07H30  KHOAI  KHUNG  VALENTE VENUS 7.3 161.0 17,023  HL1.4 – F0  H1     –     H2
14 06H00  HIỆU  YU LONG 1.8 45.0 400  CLUC – CL1  H2     –     X5
15 10H00  TUAT  KIEN  HOANG SA 68 6.35 106.18 3621  XMHL – F0  H8  H8     –     H1
16 06H00  HIẾU  MUOI  PETROLIMEX 15 5.6 159.90 13,468  B12 – F0  P.Cluc  H2
17 14H30 16H00  TUNGA  HIẾU  DA SHUN 12.88 229.00 43,990  F0 – HN1.5  NM8  H1 –  H6.T2 – X5
18 12H00 13H00  TRUONG  SON  VOSCO SUNRISE 4.5 189.99 31,696  C.TAU1 – F0  HP01.TP02  X5 – H6
19 17H00  CHAU  SEA ALICE 6.8 185.74 26,044  F0 – HN2.1          H6.T2 – X5
20 03H30 04H30  TUNGA  SEA SAPPHIRE 9.7 177.40 20,141  HL1.1 – F0  H6     –     TL
21 14H30 16H00  CHAU  NORD BERING 12.7 199.98 34778  HP4 – F0  H1 – H6
22 02H30 03H00  HAA  NORD PLUTO 6.5 228.99 42995  HL3.3 – F0  H1 – TL – H1
23 12H00  HANH  TUNGD  HAI XU 4.0 97.20 4095  CL5 – F0  HG  X5     –     H2
24 17H00 17H30  MUOI  ATN APOLLO 7.2 105.73 4348  HL3.2 – F0  H2     H6
25 03H00 05H00  THANHB  YING LI 8.8 181.50 24953  HN2.9 – F0  X2 – T2.H6 – H2
26 21H30 22H00 HIỆU THE STAR 26 4.5 89.56 2917 HL1.14 – XMHL NM6 H1