Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 06 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : DAO VIET HOANG : 0984888966 2ND WATCH: NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636168 3RD WATCH : TO MINH THANG  : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
DINH KHAC QUYEN: 0969476286 NGUYEN VAN SAN X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
1707 – 3.6M
0511 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
1800 –  4.0M
0437 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H30 05H00  CHAU  HIẾU  OCEAN BARI-STAR 10.7 179.97 23,264  F0 – HL3.3  TL
2 10H00  HIỆU  THE  QUANG ANH GM 3.2 91.94 2,971  PVOIL – F0  GD68  H1    –      H2
3 11H00 12H30  TRUONG  LINH  SM ROBERTS BANK 7.9 229.00 43,989  F0 – HM1.4  H1 – H6
4 09H30 10H00  SON  KHUNG  DECENT 9.7 160.04 15,888  HL3.4 – F0  H2
5 03H30 04H00  HANH  TUNGD  PETROLIMEX 14 6.2 128.60 8,542  HL1.5 – F0  TL
6 06H00  HANH  TUNGD  HONG YUN NO. 66 2.8 45.80 357  F0 – CLUC          TL    H1
7 18H00  TUNGA SON  GOLDEN BRIGHT 5.8 177.00 19,887  CL3 – F0  CL6.HL8  X3   H6
8 09H30 11H00  THANGB  NEW GOLD 8.0 167.20 15,884  HL1.3 – HL3.4  H2
9 14H30 16H00  THANHB  XIN AN PING 10.0 189.90 30,962  HN2.4 – F0  X3 – T2.H6 – H1
10 21H00 22H00  THUAN  VALOR SW 5.5 170.70 17,944  F0 – HL1.3 TL  H6     TL
11 18H00 19H00 HUNG  SM ROBERTS BANK 7.9 229.00 43,989  HL – CL3  CL6HT.NM6.Cluc H1            – X3
12 20H30  TUNGA SON  GILLINGHAM 6.62 189.99 32,837  F0 – HL3.7          H6 –  H2
13 14H00  MUOI  TUNGD  LONG PHU 10 5.5 112.35 5,184  B12 – F0  P.NM6  H2     –     H1
14 13H00 TRUONG LINH LADY C 9.55 179.90 20924 HL3.6 – FO           H1        H1
15 12H30 KHUNG FU SHUN 1.8 51.84 599 FO – CLUC           H6          H2
16 13H00 TUAT HIỆU FS BITUMEN NO.1 5.0 105.50 4620 CL2 – HG7.1 HG – H8 H8            H2
17 18H00 DONG KIEN UNION 1 4.0 84.25 2926 HG – CL1 HG H1                 X3
18 21H00 22H00 KHOAI KIEN ROYAL 45 6.2 90.72 2551 HL – FO TL
19 21H00 23H00 THANG B HTK LUCKY 9.8 169.26 16966 HL3.5 – FO TL
20 21H30 HIẾU FS BITUMEN NO. 1 5.0 105.50 4620 HG7.1 – FO H1          TL