Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 06 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHAM CUONG THAI : 090904135306 2ND WATCH : NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636168 3RD WATCH : TO MINH THANG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
DANG VAN THANG : 0358504214 VU DINH MINH X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
1604 – 3.1M
0444 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
1700 –  3.5M
0400 – 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 17H00 19H00 DANG MUOI HONG LI 6.0 169.51 15932 FO – HM2.6  H2     H2
2 04H30 06H00 THUAN VALENTE VENUS 7.30 161.00 17,023 FO – HL1.4  H2 – TA – H2
3 07H30 09H00 HUNG OKINAWA 10.25 224.90 42747 FO – HM2.3  H1 – TA – H1
4 10H30 12H00 DONG HIỆU PATRIOT SW 5.2 127.00 7271 FO – HM2.5  TL
5 13H00 15H00 HA A UL TRALAZ 12.98 199.90 35,613 FO – HN1.4  H2 – TAT2 – X5
6 12H00 13H30 PHAI VOSCO SUNRISE 4.5 189.99 31,696 SN – CTAU1 TP01.TP02.TP03  X2
7 04H30 05H30 HANH DUC TAN CANG 63 3.65 59.20 1178 FO – HG1  H2 – TA – H1
8 04H30 06H30 KHOAI THE ROYAL 45 3.2 90.72 2551 FO – HL3.1TL  H2 – TA – H2
9 10H00 MUOI KIEN FU SHUN 3.0 51.84 599 CL1 – FO  X2           TL
10 19H30 KHUNG TUNG D VIET THUAN 568 3.5 112.69 4,565 HG – XMTL CL6.H8 H1           H1
11 12H00 13H00 TRUONG TAN BINH 277 4.4 189.99 31,236 CT – F0 HP1.TP2  X2         TA
12 09H00 QUYEN CHANG LONG SHUN 2.8 45 226 CLUC – F0 H2    –     H1
13 15H30 16H00 CHAU WORLD CREST 11.5 199.99 34,876 HM2.6 – HL3.1 H1
14 13H30 15H00 HUNG XIN AN PING 10.0 189.9 30,962 HN2.2 – HN2.4 X5  – T2 – X5
15 18H00 SON THE TAN CANG 63 3.65 59.2 1,178 HG1 – F0 TL   –    H2
16 17H00 18H00 QUYEN STAR 26 4.5 89.56 2,917 F0 – HG H2        H1
17 19H00 20H00 DONG HIỆU FS BITUMEN NO. 1 6.2 105.50 4620 FO – CL2 HG – H8 TL       H8