Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 06 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHAM CUONG THAI : 090904135306 2ND WATCH: NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636168 3RD WATCH : LE THANH KONG  : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYEN DINH HIEU: 0904458128 NGUYEN VAN SAN X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
0600 – 2.9M
0448 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
1600 –  3.2M
0514 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H30 10H00 TRUONG YING LI 10.8 181.50 24,953 FO – HN2.8 H2 – TAT2 – X3
2 05H00 07H00 HUNG WORLD CREST 13.38 199.99 34,876 FO – HM2.6 H1    TA   H1
3 08H30 10H00 QUYEN VIMARU PEARL 4.7 100.61 5,185 HM2.3 – HL1.2 H2
4 14H30 THANH B GLORIOUS LOTUS 9.55 199.9 39,904 CL6 – FO HL8.CL6.NM6 X3           H2
5 10H30 12H00 HA A MV SIIRT 5.6 194.6 35812.0 FO – HP3 H1 – TA – H1
6 15H00 15H30 HA A ASIA CONFIDENCE 9.3 228.90 44135 HL2 – CL6 CLUC – HL8 – CL6 H2            X3
7 10H30 11H30 DONG TUNG D PULAU AOI 5.6 127.67 9967 FO – CL1 HG – GD68 H1 – TA – X3
8 13H00 HANH KIEN DAI TAY DUONG 36 6.5 91.94 2989 XMHL – FO NM6 H2 – TA – H2
9 04H30 KHUNG DUC FU SHUN 3.0 51.84 599 CL1 – CLUC X5         TL
10 05H00 06H00 MUOI THE HAI XU 6.8 97.20 4095 FO – CL5 HG H1 – TA – X3
11 10H30 12H30 TUAT DUC HOANG SA 68 2.8 106.00 3621 HL1.14 – XMHL H8 H1          H8
12 06H00 THUAN CHANG LONG SHUN 2.8 45 226 CLUC – CL1 TL          X3
13 14H00 DANG PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542 B12 – HL1.5 P.CL6 H2
14 18H00 19H00 SON MUOI PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – B12 P.CLUC H1  –        H2
15 17H00 HANH YU LONG 1.8 45 400 F0 – CLUC H2
16 16H00 LINH TUNG D NINHCO 88 8.3 98.5 4,068 XMTL – F0 NM6 H1 – TA – H1
17 23H00 QUYEN KIEN DONG CHENG 7 6.7 84.25 2926 CL1 – F0 HG X3       TL
18 22H00 23H00 HIẾU THANH HUNG 68 4.2 105.73 4877 F0 – HL TL
19 22H30 THANG B THE CHANG LONG SHUN 2.8 45 226 CL1 – CLUC X3         H2
20 22H00 KHUNG FU SHUN 3.0 51.84 599 CLUC – CL1 H2        X3