Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 06 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHAM CUONG THAI – 0904135306 2ND WATCH : NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186 3RD WATCH : LE THANH KONG – 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
PHAM CONG CUU : 0947376859 DAO VAN KHIEN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
1511– 2.6M
0537  – 1.8M
CAM PHA TIDE TABLE
1600 –  2.9M
0620  –  1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 09H00 10H00 THANH B GOLDEN BRIGHT 10.4 177 19,887 F0 – CL3 HL8.CL  H2    TA     X3
2 10H00 LINH GAO XIN 6 4.8 110.3 4,519 CL5 – F0 H8.HG  H8             H2
3 07H00 MUOI THERESA AQUARIUS 6.2  120  8,247 CL2 – F0 H8.GD68  H8              H1
4 07H00 KHUNG KIEN VAST OCEAN 3.2 48 493 CL1 – CLUC  H8              H2
5 23H30(6/6) 01H00 SON THE XIN HAI 6 10.25 172 15,982 HN2.1 – F0  X2  T2.TA  TL
6 01H30 02H00 NAM BMC CALYPSO 9.6 154.35 14,951 HL3.6 – F0  TL
7 09H00 11H00 BINH PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 F0 – B12 P.CL6  H2    TA    H1
8 10H00 TUAT TUNG D LONG PHU 11 5.8 113.98 8,448 B12 – F0 P.NM6  H8    TA    H2
9 08H00 KHOAI APOLLO A 4.5 103.63 6,925 CL5 – F0 HG  X5             H1
10 07H00 08H00 HIỆU UNION 1 6.44 84.25 2,926 F0 – CL5 HG  H1             X5
11 09H00 11H00 CHAU MUOI LADY C 6.0 179.9 20,924 F0 – HL3.6  H2    TA    H2
12 09H00 11H00 THAO DUC FU SHUN 3.0 51.84 599 F0 – CL1  H2    TA    X5
13 12H30 13H30 HUNG THOR NITNIRUND 3.8 199.99 34,447 SN – CT2 HP01.TP02.TP03.HA18 X5
14 19H00 HANH THAO VIMARU PEARL 4.7 100.61 5,185 F0 – HM2.3        H2     H2
15 14H00 HIẾU THE VAST OCEAN 3.2 48 493 CLUC – F0 H2       –       H1
16 14H00 THANH A TUNG D MY AN 01 4.3 109.67 4,988 HG – F0 H2                H1
17 17H00 THAO HANH THAI BINH 38 6.5 92.50 2999 HG7.1 – FO H2        H2