Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 06 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH :  PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 3RD WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYỄN HỮU HẠNH: 0962002298 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
00:30 – 2.3M /15:24 – 2.2M
07:36 – 1.8M
CAM PHA TIDE TABLE
16:11 – 2.6M
08:03 – 1.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 19H00 20H00 HIẾU HTK LUCKY 6.5 169.26 16,966 HP2 – HL3.5  H1
2 CANCEL 21H00 KHUNG KIEN VAST OCEAN 3.2 48 493 CL1 – CLuc
3 14H30 16H00 TUAT DUC CHANG LONG SHUN 2.8 45 226 F0 – Cluc  H2      –     H1
4 12H30 14H00 HAA GREAT PRAISE 12.1 189.99 30,046 FN5 – F0 NMS8  X5 – T2.TA – H2
5 14H30 15H30 MUOI THE DAI TAY DUONG 36 3.6 91.94 2,989 F0 – XMHLMF NM6  H2     –      H1
6 02H30 03H00  BINH  TUNGD  MP PACIFIC 6.8 107.24 4,358  HL1.3 – F0  H1
7 05H30 06H30  KHOAI  DECENT 6.0 160.4 15,888  F0 – HL3.4  H2
8 05H30 06H00  LINH  KHUNG  PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468  HL1.4 – F0  H2
9 09H30 10H00  CHAU  TOKYO QUEEN 6.0 229 47,167  HL3.5 – F0  H1 – H1
10 05H30 07H00  THANGA  XIN AN PING 6.4 189.9 30,962  F0 – HN2.2  H2 – TA.T2 – X2
11 09H30 11H00  CUU  HIỆU  LONG PHU 11 7.4 113.98 5,448  F0 – B12  P.NM6  H1      –      H2
12 19H00 20H30  HUNG TUNGD  TIAN SHENG 26 7.0 225 38,864  F0 – HN2.5  NMS8  H1 – TA.T2 – X2
13 06H00  HIỆU  KIEN  VAST OCEAN 2.1 48 493  Cluc – CL1  H2     –     X2
14 22H00 23H00  THAO  DUC  DONG CHENG 7 3.8 84.25 2,926  F0 – CL1  HG  H2    TA    –  X2
15 12H00 CHAU TYMFI 10.11 199.98 36,177 HL3.1 – F0           H1
16 22H00 23H00 PHAI BULK CARINA 12.47 189.99 32,372 HL3.1 – F0 H2
17 16H30 18H00 THANH A VICTORIA 68 3.0 91.94 2,995 HP4 – F0 H8